مزايا ومصونيت‌هاي سازمانهاي بين‌المللي

صفحه اصلی مزايا ومصونيت‌هاي سازمانهاي بين‌المللي

منظورازمزايااعطاي امتيازاتي است كه سايرمردم حق استفاده ازآنهاراندارند ومنظورازمصونيت، حقي است كه بموجب قانون، دارندگان آن نسبت به كليه ي اعمالي كه دراجراي وظايف خودانجام ميدهندازتعقيب جزايي –مدني واداري درامان هستند.

نكته1:مزايا ومصونيت‌هاي بين‌المللي، اولين باردركنفرانس سان فرانسيسكودر1945مطرح شد.

نكته2:مصونيت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي شامل:مصونيت قضايي، اموال واماكن، ومصونيت ازتعرض است. ومزاياي سازمانهاي بين‌المللي :شامل معافيت ازعوارض ومالياتها، معافيت ازحقوق گمركي، معافيت ازمقررات بيمه‌هاي اجتماعي و. . . . . . . ميباشد.

نكته3:نمايندگان سازمانهاي بين‌المللي اگردركشورمتبوع خود باشندديگرنيازي به اين مصونيت ها ومزايا ندارند.

نظرات کاربران

۱۷ آذر ۱۳۹۸
تعداد 137بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .