معاونين رئيس‌جمهور و وزیران

معاونين رئيس‌جمهور:

به موجب ق. اساسي، رئيس جمهور مي‌تواند معاونيني داشته باشد و معاون اول وي با موافقت رئيس‌جمهور، ادارة هيأت وزيران و نيز هماهنگي ساير معاونت‌ها را برعهده دارد.

نكته: اين معاونت‌ها هر زمان توسط رئيس‌جمهور قابل ايجاد يا حذف هستند مگر اينكه معاونت به موجب قانون باشد.

وزيران:

وزير به موجب قانون اساسي و ساير قوانين، بالاترين و عاليترين مقامِ وزارتخانة تحتِ امرِ خود است، به همين علت وي در مجلس شوراي اسلامي، مسؤول و پاسخگويِ اقداماتِ خود است و هم‌چنين است در مقابل رئيس‌جمهور.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها