وظايف و اختيارات رئيس‌جمهور در قوة مجريه

وظايف و اختيارات رئيس‌جمهور به عنوان رئيس كشور:

1- پاسداري اجرايي از قانون اساسي:

رئيس‌جمهور موظف است اصول ق. اساسي را تك به تك اجرا نموده و هرگونه تخلف يا انحراف از آن را از طريق بازرسي، پيگيري، بررسي و احراز و پروندة متخلفين را به مراجع قضايي ارسال دارد.

2- امضايِ عهدنامه‌ها و معاهدات بين‌المللي

3- امضاي قوانين:

قوانين و نتايج همه‌پرسي، پس از طي تشريفات بايد به امضاي رئيس‌جمهور برسد.

4- رياست شوراي عالي امنيت ملي

5- اعزام و پذيرش سفرا:

زيرا رئيس‌جمهور، رئيس كشور است.

6- اعطاي نشان‌هاي دولتي

اين نشان‌ها چه لشگري باشد چه كشوري، پس از طي تشريفات قانوني و تصويب در هيأت وزيران توسط رئيس‌جمهور اعطاء مي‌گردد.

ب. وظايف و اختيارات رئيس‌جمهور در قوة مجريه:

1- رياست قوه مجريه:

جز در اموري كه برعهده رهبر است.

2- رياست هيأت وزيران

3- عزل و نصب وزراء:

وزيران به پيشنهاد رئيس‌جمهور و رأي اعتماد مجلس، انتخاب و هر زمان توسط رئيس‌جمهور قابل عزل و با نصاب‌هاي قانوني توسط مجلس قابل استيضاح هستند.

4- انتخاب سرپرست براي وزارتخانه‌هاي بدون وزير

5- مسؤوليت برخي از سازمان‌هاي اجرايي

6- اختيار وضع آئين‌نامه:

قانون اساسي صراحتاً نامي از رئيس‌جمهور نبرده است ليكن با برداشت از اصل 138 و مطالعة برخي از قوانين مي‌توان به اين باور رسيد كه رئيس‌جمهور همانند هيأت وزيران و وزيران اختيار وضع آئين‌نامه را دارد.

7- ساير وظايف و اختيارات در ارتباط با قوة مقننه

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها