وظايف و اختيارات رئيس‌جمهور به عنوان رئيس كشور

. وظايف و اختيارات رئيس‌جمهور به عنوان رئيس كشور:

1- پاسداري اجرايي از قانون اساسي:

رئيس‌جمهور موظف است اصول ق. اساسي را تك به تك اجرا نموده و هرگونه تخلف يا انحراف از آن را از طريق بازرسي، پيگيري، بررسي و احراز و پروندة متخلفين را به مراجع قضايي ارسال دارد.

2- امضايِ عهدنامه‌ها و معاهدات بين‌المللي

3- امضاي قوانين:

قوانين و نتايج همه‌پرسي، پس از طي تشريفات بايد به امضاي رئيس‌جمهور برسد.

4- رياست شوراي عالي امنيت ملي

5- اعزام و پذيرش سفرا:

زيرا رئيس‌جمهور، رئيس كشور است.

6- اعطاي نشان‌هاي دولتي

اين نشان‌ها چه لشگري باشد چه كشوري، پس از طي تشريفات قانوني و تصويب در هيأت وزيران توسط رئيس‌جمهور اعطاء مي‌گردد.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها