ترک تابعیت ایران و نکات کنکوری آن

ترك تابعيت ايران:

شرايط ترك تابعيت عبارتند از:

ـ رسيدن به سن 25 سال تمام

ـ اجازه هيأت وزيران

ـ انجام خدمت نظام وظيفه

ـ تعهد به اينكه ظرف يك سال از تاريخ ترك تابعيت، حقوقي را كه نسبت به اموال غيرمنقول واقع در ايران دارد يا ممكن است بعداً از طريق ارث دارا شود به نحوي از انحا به اتباع ايراني منتقل نمايد.

ـ تعهد به خروج از ايران ظرف سه ماه از تاريخ ترك تابعيت

نكات كنكوري بحث تابعيت:

سراسري 75: پديده بي‌تابعيتي معلول تعارض منفي قوانين تابعيت است.

آزاد 78: در وضع قاعده تابعيت يك كشور پرجمعيت و با منابع اقتصادي ضعيف بايد اصولاً معيار خون را برگزيد.

سراسري 74: اهليت خارجيان براي تحصيل تابعيت ايران تابع قانون ايران است.

سراسري 84: داشتن هجده سال تمام از شرايط تحصيل تابعيت و رد تابعيت ايران است.

سراسري 72: اخراج تبعه ايران از كشور متبوع او ممكن نيست.

سراسري 75: رجوع به تابعيت اصليه در مورد ايرانياني كه موافق مقررات ترك تابعيت كرده باشند موجب مي‌شود از تمام حقوق قبلي متمتع باشند.

سراسري 77: وجه اشتراك رد تابعيت و ترك تابعيت ايران در ارادي بودن آن است.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها