سيستم‌هاي تحميل تابعيت در هنگام تولد

سيستم‌هاي تحميل تابعيت در هنگام تولد:

1. سيستم خون (تابعيت نسبي): براساس اين سيستم تابعيت طفل از طريق نسب معين خواهد شد، اين سيستم مبتني بر نيت احتمالي افراد است.

نكته: سيستم خون با سيستم نژادي كه قبل از جنگ جهاني دوم توسط برخي علماي آلمان مطرح شد متفاوت مي‌باشد.

نكته: سيستم خون به تنهايي براي جلوگيري از بي‌تابعيتي كافي نمي‌باشد زيرا در مواردي:

الف) والدين طفل معلوم نيست تا بتوان با توجه به تابعيت آن‌ها تابعيت طفل را معين نمود.

ب) والدين طفل معلوم است لكن آن‌ها فاقد تابعيت هستند.

 

2. سيستم خاك (تابعيت ارضي):

براساس اين سيستم تابعيت طفل از روي محل تولد وي معين مي‌گردد.

ـ امروزه اكثر كشورها هر دو سيستم را پذيرفته‌اند.

ـ در حقوق موضوعه ايران سيستم ترجيحي تعيين تابعيت، تابعيت مبتني بر خون است و سيستم خاك جنبه فرعي دارد.

ـ مطابق اصل وحدت تابعيت يا تابعيت واحد هيچ كس نبايد بيش از يك تابعيت داشته باشد اما در برخي از مواقع شرايط تابعيت مضاعف پيش مي‌آيد:

1. اختلاف‌نظر دولت‌ها در اعطاي تابعيت تولدي

2. تحصيل تابعيت جديد بدون ترك تابعيت قديم

3. ازدواج

4. اثر تبعي تحصيل تابعيت توسط ديگري.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها