مفهوم تابعیت و نکات آن

تابعيت:

تابعيت در لغت به معناي وابستگي است اما در اصطلاح حقوقي به معناي رابطه‌اي سياسي، حقوقي و معنوي است كه شخصي را به دولت معيني مرتبط مي‌سازد.

در رابطه با تابعيت نكات زير قابل توجه است:

الف) طرفين اين رابطه شخص و دولت هستند.

ب) اين رابطه يك رابطه سياسي است.

ج) اين رابطه يك رابطه حقوقي است.

نكته: رابطه تابعيت ميان فرد و دولت يك رابطه قانوني است.

 

ـ پيرامون تابعيت سه اصل مطرح شده است:

1. هر فردي بايد داراي تابعيت باشد (اصل لزوم تابعيت، نفي بي‌تابعيتي)

نكته: اشخاصي كه بدون تابعيت هستند اصطلاحاً آپاتريد ناميده مي‌شوند.

2. هيچ كس نبايد بيش از يك تابعيت داشته باشد (اصل وحدت تابعيت)

3. تابعيت يك امر هميشگي و زوال‌ناپذير نمي‌باشد (اصل تغييرپذيري تابعيت)

نكته: تنها عامل و مشخص‌كننده و اعطاكننده تابعيت اراده دولت است.

عوامل ايجاد بي‌تابعيتي عبارتند از:

بي‌تابعيتي در اثر مهاجرت

بي‌تابعيتي در اثر مجازات

بي‌تابعيتي در اثر تعارض قوانين مربوط به اعطاي تابعيت تولدي

بي‌تابعيتي در اثر ترك تابعيت بدون تحصيل تابعيت جديد

تخيير

نكته: قاعده پيوسته بودن تابعيت نتيجه اين اصل است كه هر فردي بايستي تابعيتي داشته باشد.

از اصل لزوم تابعيت دو نتيجه به دست مي‌آيد:

1. هر فردي به محض تولد بايد تبعه دولت معيني باشد.

2. هيچ كس نمي‌تواند تابعيت خود را ترك كند مگر آنكه تابعيت دولت ديگري را پذيرفته باشد.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها