انواع اقامتگاه از منظر حقوقی و نکات کنکوری

انواع اقامتگاه از منظر حقوقي:

ـ اقامتگاه عام: اقامتگاهي است كه مربوط به كليه حقوق و تعهدات شخص مي‌باشد و عبارت است از اقامتگاه اختياري و اجباري.

ـ اقامتگاه خاص: اقامتگاهي است كه به كليه حقوق و تعهدات شخص مربوط نمي‌شود بلكه شخص آن را تنها براي برخي از امور خود تعيين مي‌نمايد مثل اقامتگاه در ماده 1010.

 

نكات كنكوري اقامتگاه:

سراسري 72: معيار تعيين تابعيت شخص حقوقي در نظام حقوقي ايران اقامتگاه آن است.

سراسري 73: اقامتگاه داخلي جنبه حقوقي و اقامتگاه از لحاظ بين‌الملل جنبه حقوقي ـ سياسي دارد.

آزاد 77: در صورت جدايي پدرومادر اقامتگاه فرزند صغير حسب قانون ايران اقامتگاه پدر است.

آزاد 83: به موجب قانون تجارت ايران شركت‌ها تابعيت كشوري را دارند كه اقامتگاه آن‌ها در آنجاست.

آزاد 87: اقامتگاه بيگانه در حقوق ايران طبق قواعد قانون ايران در خصوص اقامتگاه معين خواهد بود.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها