آثار تجدیدنظر

صفحه اصلی آثار تجدیدنظر

آثار تجديدنظر:

براي تجديدنظر به طور سنتي دو اثر قائل مي باشند: اثر تعليقي و اثر انتقالي اما اثر ديگري بر تجديدنظر مترتب است و آن خاتمة صلاحيت دادگاه بدوي مي‌باشد.

1- خاتمة صلاحيت دادگاه بدوي:

دادگاه با صدور رأي قاطع از رسيدگي فارغ مي‌شود ليكن در برخي از امور صلاحيت دادگاه بدوي باقي مي‌ماند. بطور مثال می‏توان از مادة 309 ق.آ.د.مدني نام برد. اما اين صلاحيت تا وقتي است كه از رأي درخواست تجديدنظر نشده باشد. بنابراين پس از درخواست، طبق مادة 351 ق.آ.د.مدني بايد عمل نمود.

2- اثر تعليقي:

تجديدنظر خواهي مانع اجراي حكم خواهد بود هر چند دادگاه صادر كنندة رأي آن را قطعي اعلام نموده باشد مگر در مواردي كه طبق قانون استثناء شده باشد.

نكته: مواردي كه طبق قانون استثنا شده است مثل رفع تصرف عدواني، ممانعت و مزاحمت از حق مي‌باشد. بنابراين در اين سه مورد هر چند از حكم تجديد نظر خواهي مي‌شود ولي باز هم حكم مزبور قابل اجرا مي‌باشد.

3- اثر انتقالي:

قبلاً مورد بحث قرار گرفته است.

نظرات کاربران

۰۱ شهریور ۱۳۹۸
تعداد 18بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .