اصل ممنوعيت ادعاي جديد و استثنائات وارد بر آن در مرحلۀ تجديدنظر

صفحه اصلی اصل ممنوعيت ادعاي جديد و استثنائات وارد بر آن در مرحلۀ تجديدنظر

به موجب مادۀ 362 ق.آ.د.مدني ادعاي جديد در مرحلۀ تجديدنظر مسموع نخواهد بود ولي موارد زير ادعاي جديد محسوب نمي شود و بايد طرح آنها را قانوني شمرد:

1- طرح بعضي از دعاوي طاري با توجه به مادۀ 130 و مادۀ 135 ق.آ.د.مدني.

 اقامة دعواي ورود ثالث و جلب ثالث با توجه به مواد مذكور صريحاً در مرحلة تجديدنظر مجاز اعلام شده است. بنابراين با توجه به مواد 7 و 362 ق.آ.د.مدني طرح دعواي اضافي و دعواي متقابل در مرحلة تجديدنظر خلاف اصل بوده و مسموع نخواهد بود.

2- تغيير عين مال به قيمت آن و بالعكس.

اعمال اين بند از مادۀ 362 ق.آ.د.مدني متوقف بر اين است كه دعواي تجديدنظر مطرح شده باشد.

3- حقوقي كه پس از اقامة دعواي بدوي حال شده است.

4- تغيير عنوان خواسته از اجرت المسمي به اجرت المثل يا بالعكس.

نظرات کاربران

۰۱ شهریور ۱۳۹۸
تعداد 18بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .