نمونه تدریس اساتید موسسه طرح نوین اندیشه

نمونه فیلم تدریس آیین دادرسی کیفری- دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی


نمونه فیلم تدریس حقوق مدنی - دکتر پیمان عبدغیور


نمونه فیلم تدریس اصول فقه - دکتر معیر


نمونه فیلم تدریس آیین دادرسی مدنی - دکتر شکری


نمونه تدریس استاد محمد فرجی ( حقوق ثبت)