((نمونه تدریس اساتید طرح نوین))

نمونه تدریس اساتید موسسه طرح نوین اندیشه

نمونه فیلم تدریس قانون تجارت - دکتر فرید کمیجانی


نمونه فیلم تدریس آیین دادرسی کیفری- دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی


نمونه فیلم تدریس حقوق مدنی - دکتر پیمان عبدغیور


نمونه فیلم تدریس حقوق جزا - دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی


نمونه فیلم تدریس اصول فقه - دکتر محمد بخشی


نمونه تدریس استاد محمد فرجی ( حقوق ثبت)