عمل کردن به عموم عام قبل از اطمینان از عدم وجود مخصص

صفحه اصلی عمل کردن به عموم عام قبل از اطمینان از عدم وجود مخصص

-  عمل کردن به عموم عام قبل از اطمینان از عدم وجود مخصص :

1- در مورد مخصص منفصل : درصورتی که علم اجمالی به وجود مخصص منفصل داشته باشیم ، اصالة العموم در مقابل این علم اجمالی حجیت خود را از دست می دهد بنابراین با وجود علم اجمالی به وجود مخصص منفصل دیگر نمی توان به عموم عام عمل نمود.

2- در مورد مخصص متصل : درصورت علم اجمالی یا وجود احتمال در همراه بودن مخصص متصل یا شرطی یا استثنایی همراه با عام ، اصالة العموم حجیت خود را از دست نمی دهد درنتیجه می توان به عمومات عام عمل نمود تا زمانیکه وجود مخصص متصل قطعی شود.

159- وجود یک مخصص پس از چند جمله عام :

1- در صورتیکه در تمام جملات موضوع جمله با اسم آمده باشد مانند آنکه گفته شود « همه ایرانیان دارای آزادی هستند همه ایرانیان دارای حق شرکت در انتخابات هستند همه ایرانیان می توانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند الا ایرانیان غیر شیعه» در اینجا مخصص فقط به جمله آخر بر می گردد.

2- در صورتیکه موضوع در جمله اول با اسم و در جملات بعدی با ضمیر آمده باشد مانند آنکه گفته شود «همه ایرانیان می توانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند همه ایشان می توانند به سمت قضاوت انتخاب شوند همه ایشان می توانند به سمت رهبری نایل شوند الا اقلیت های مذهبی» در اینجا مخصص به کلیه جملات عام سرایت می کند. 

برچسب ها

اصول فقه

نظرات کاربران

۰۱ شهریور ۱۳۹۸
تعداد 32بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .