چارچوب فعالیتهای سازمانهای بین المللی

صفحه اصلی چارچوب فعالیتهای سازمانهای بین المللی

چارچوب فعاليت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي:

اولاً =كليه سازمان‌هاي بين‌المللي داراي اركان عمومي مي‌باشند. مثل مجمع عمومي –شوراو. . . . .

همچنين اركان محدودي دارندكه فقط شامل نمايندگان چنددولت است وهمچنين اركاني كه بطور ادواري تشكيل مي‌شوند و امور مختلف اداري راانجام ميدهندونيزاكثرسازمان هاداراي يك دبيرخانه  دايمي هستند.

ثانياً =منابع مالي سازمانهاازطرفي درجه استقلال سازمان را نسبت به دولت‌‌هاي عضومشخص ميكندوازطرف ديگرمنابع مالي، حدودامكانات سازمانهاي بين‌المللي رابراي عمليات اجرايي مشخص ميكند.

-نكته:منبع اصلي درآمدسازمانهاي بين‌المللي راحق عضويت دولت‌‌هاتشكيل ميدهد كه شيوه پرداخت به 3شکل صورت ميپذيرد:

الف)پرداخت برابرومساوي كليه اعضاء

ب)تعيين گروه بندي مختلف جهت پرداخت

ج)پرداخت به نسبت تعيين شده كه شاخصي ازدرصدهزينه ونسبت بهره وري ازسازمان است.

گرچه ميتوان از سايرمنابع درآمدي سازمانهااعم از وام ها-كمك‌هاي داوطلبانه –فروش محصولات و. . . . نام برد.

نظرات کاربران

۲۱ آذر ۱۳۹۸
تعداد 142بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .