صلاحيت‌هاي سازمانهاي بين‌المللي و نحوه تشخيص صلاحيت ضمني سازمانها

صفحه اصلی صلاحيت‌هاي سازمانهاي بين‌المللي و نحوه تشخيص صلاحيت ضمني سازمانها

صلاحيت‌هاي سازمانهاي بين‌المللي:

عبارتندازاختياراتي كه بموجب يك سندتاسيس به سازمانهاي بين‌المللي اعطامي‌شودتادرچارچوب آن اختيارات، به اهداف خودبرسد.

نكته1:نظريه صلاحيت واختيارات تصريح شده دراساسنامه

نكته2:نظريه صلاحيت ضمني سازمان

نكته مهم: ديوان بين‌المللي دادگستري درآراء خود، نظريه صلاحيت ضمني راپذيرفته است. 

نحوه تشخيص صلاحيت ضمني سازمانها:

الف)استخراج صلاحيت ضمني ازطريق بررسي اساسنامه

ب)استنباط صلاحيت ضمني ازرويه وعملكردسازمان

ج)توجيه اقدامات توسط اهداف سازمان

د)تعيين صلاحيت هادرچارچوب فعاليتهاي سازمان

نظرات کاربران

۰۱ شهریور ۱۳۹۸
تعداد 62بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .