تقسيم بندي سازمانهاي بين‌المللي ازلحاظ ماهيت اعضاء و از نظر هدف

صفحه اصلی تقسيم بندي سازمانهاي بين‌المللي ازلحاظ ماهيت اعضاء و از نظر هدف

تقسيم بندي سازمانهاي بين‌المللي ازلحاظ ماهيت اعضاء:

الف)سازمانهاي بين‌المللي بين الدولي=آنهايي هستندكه مركب ازتابعان اصلي حقوق بين‌الملل يعني دولت‌‌هاهستند. كه خوداين سازمانها به دودسته جهاني ومنطقه اي تقسيم ميشوند.

ب)سازمانهاي بين‌المللي غيردولتي=آنهايي هستندكه مركب ازاشخاص حقيقي ياحقوقي دولت‌‌هاي مختلف هستند. والزاماً اين سازمانهاازطريق يك موافقت نامه بين الدولي ايجادنشده اندمثل اتاق تجارت بين‌المللي وكميته بين‌المللي صليب سرخ.

سازمانهاي بين‌المللي ازنظرهدف تقسيم مي‌شوند به :

الف)سازمانهاي اقتصادي مثل بازارمشترك اروپايي و. . .

ب)سازمانهاي سياسي مثل سازمان ملل متحدو. . . . . .

ج)سازمانهاي نظامي مثل پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو)

نكته:NATO: سازمان پيمان آتلانتيك شمالي درسال 1949با انعقادمعاهده اي درواشنگتن شكل گرفت. مقرآن دربروكسل ميباشدواعضاي آن عبارتنداز:14 كشوراروپايي وامريكا وكانادا. اما چون اهداف اين سازمان متوجه اروپا مي‌شوداين سازمان يك سازمان منطقه اي اروپایی محسوب مي‌شود.

نظرات کاربران

۰۱ شهریور ۱۳۹۸
تعداد 63بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .