تغییرات مربوط به ثبت اختراعات

ماده 34- هر تغيير يا اضافه يا تكميلي كه در مدت اعتبار ورقة‌ اختراع راجع به آن اختراع حاصل مي‌شود تابع مقررات مندرجه در مواد 23 و 24 خواهد بود.

ماده 35- براي تغيير و يا تكميل و يا اضافات مزبور ورقة اختراعي در تكميل ورقة اصلي صادر مي‌گردد.

ورقة اختراع تكميلي تابع همان مقرراتي خواهد بود كه براي ورقة‌ اصلي معين شده است ولي مدت اعتبار ورقة تكميلي نمي‌تواند از مدت اعتبار ورقه اصلي تجاوز نمايد.

ماده 36- هر صاحب ورقه اختراع كه بخواهد براي تغيير يا تكميل يا اضافات به عوض ورقة تكميلي ورقة اصلي عليحده صادر نمايد بايد مقررات قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات و همچنين مقررات اين نظامنامه را كه مربوط به ورقة اختراع است رعايت نموده و حق‌الثبت و ساير مخارج مربوطه را تأديه كند.

ماده 37- در صورتي كه تقاضاكننده اختراع تكميلي شخص ديگري غير از صاحب اختراع اصلي باشد ورقة ثبت اختراع تكميلي اجازة استفاده از اختراع اصلي را به او نمي‌دهد و صاحب اختراع اصلي نيز نمي‌تواند از اختراع تكميلي استفاده كند مگر آنكه بين آنها تراضي بعمل آيد.

ماده 38- تغييرات مربوط به نام و نشاني و تابعيت و نمايندة صاحب اختراع در ايران رسميت نخواهد داشت مگر آنكه در ايران به ثبت برسد.

ثبت تغييرات مزبور به موجب اظهارنامة رسمي به امضاي صاحب اختراع يا نمايندة قانوني او به عمل خواهد آمد.

اظهارنامه بايد در سه نسخه تنظيم و تغييرات مشروحاً در آن قيد و مدارك مربوطه و قبض پرداخت حق‌الثبت ضميمة آن گردد- رسيدگي به اظهارنامه و ثبت تغييرات برطبق اصولي كه براي ثبت اختراع ذكر شده است بعمل خواهد آمد- تغييرات مربوط به نشاني و نام صاحب اختراع يا نماينده قانوني او در ايران احتياج به آگهي ندارد.

ماده 39- ثبت كلية تغييرات بايد در روي صفحه مخصوص به آن اختراع بعمل آيد و مراتب در ظهر ورقة ثبت اختراج از طرف شعبه ثبت علائم و اختراعات قيد گردد.

ماده 40- در صورتي كه اختراعي قانوناً مورد انتقال قرار گيرد مراتب زير بايد در اظهارنامه تصريح گردد :

الف- شماره ثبت در ايران.

ب- نام و اقامتگاه و تابعيت منتقل اليه.

ج- نام و نشاني نمايندة قانوني او در ايران.

ماده 41- مدارك قانوني و وكالت نامه و ورقه ثبت اختراع در ايران بايد ضميمه اظهارنامه شود(ورقه اختراع بعد از ثبت انتقال به صاحب آن مسترد خواهد شد).

ماده 42- در صورتي كه انتقال در خارجه واقع شده باشد و شعبه ثبت اختراعات محل انتقال مزبور را به ثبت رسانيده باشد مستخرجه ثبت فوق الذكر دليل انتقال خواهد بود.

ماده 43- صاحب اختراع مي‌تواند اجازه استفاده از اختراع خود را كه درا يران به ثبت رسيده با هرگونه شرايط به ديگري بدهد اجازة مزبور بايد در دفتر ثبت اختراعات در صفحه مربوط به آن اختراع ثبت و در روزنامه رسمي منتشر شود.

ماده 44- اداره ثبت پس از رسيدگي و مطابقت درخواست با مقررات قانوني و آئين‌نامه مبادرت به ثبت آن نموده و آگهي حاوي نام صاحب اختراع و استفاده كننده از اختراع و شماره اختراع و خلاصه از مفاد اجازه نامه منتشر خواهد نمود و به شخص ذينفع مستخرجه از ثبت مزبور را تسليم خواهد داشت.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها