در اظهارنامة اختراع

ماده 22- اظهارنامه كه براي ثبت اختراع داده مي‌شود بايد به فارسي تنظيم شده داراي تاريخ و امضاء بوده و حاوي نكات ذيل باشد :

1- اسم و شغل و اقامتگاه و تابعيت درخواست كننده.

2- اسم و اقامتگاه وكيل او در طهران در صورتي كه اظهارنامه توسط وكيل داده شده باشد

 

3- موضوع اختراع به طور خلاصه و روشن.

4-مدتي كه درخواست كننده مي‌خواهد در حدود مادة 33 قانون ثبت علائم و اختراعات براي اعتبار ورقة اختراع تخصيص دهد بدون هيچ شرط و قيد.

5- تاريخ و محل صدور و شمارة ورقه اختراع در خارجه در صورتي كه براي آن اختراع در خارج ايران ورقه صادر شده باشد.

6- اقامتگاهي كه درخواست كننده در طهران انتخاب مي‌نمايد.

7- اسم و اقامتگاه شخص يا اشخاصي كه مقيم در ايران بوده و براي دريافت كلية ابلاغات مربوط به اختراعي كه درخواست ثبت آن مي‌شود صلاحيت داشته باشند.

تبصره- در اظهارنامه ممكن است نام و نشاني درخواست كننده- موضوع اختراع- نام كشوري كه قبلاً اختراع در آنجا به ثبت رسيده است و شماره و تاريخ ثبت در خارجه به زبان فرانسه يا انگليسي نوشته شود.

ماده 23- اظهارنامه بايد داراي ضمائم ذيل باشد:

1- توصيف مشروح اختراع و يا وسيلة جديدي كه براي آن تقاضاي ورقة‌ اختراع مي‌شود در سه نسخه.

2- نقشه‌هائي كه براي فهم توصيف مزبور لازم مي‌باشد در 3 نسخه.

3- قبض صندوق ادارة ثبت اسناد حاكي از پرداخت وجوه مذكور در ماده 32 قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات.

4- وكالتنامه در صورتي كه اظهارنامه توسط وكيل تسليم شده باشد.

ماده 24- اظهارنماه بايد به موضوع اصلي يك اختراع و موضوعات تفصيلي كه مربوط به همان موضوع اصلي است محدود باشد.

تبصره- چنانچه اختراع قبلاً در خارجه به ثبت رسيده باشد درخواست كننده مي‌تواند براساس اختراع اصلي و اختراع تكميلي آن درخواست ورقة اختراع واحدي بنمايد.

ماده 25- (اصلاحي شماره 3959 مورخ 22/5/1337) توصيف مشروح اختراع كه مطابق ماده 23 ضميمة اظهارنامه مي‌شود بايد به فارسي تهيه در آخر آن خلاصه‌اي از اختراع و نحوة اعمال آن اضافه شود معذلك اگر تنظيم آن به فارسي براي درخواست كننده ميسر نباشد مي‌تواند توصيف كامل را به فرانسه يا به انگليسي و خلاصه آن را به فارسي ضميمه نمايد.

ماده 26- توصيف مزبور به هر زباني كه باشد بايد خوانا و به طوري كه اشخاص با اطلاع بتوانند از مطالعة آن موضوع و تازگي آن را درك كنند نوشته شود تراشيدن و پاك كردن و بين‌السطور نوشتن ممنوع است.

روي كلمات زيادي بايد خط كشيده شود و تعداد آنها در آخر معين و امضاء شود صفحات و رونوشت‌ها نيز بايد به امضاء درخواست كننده يا وكيل او برسد.

نقشه‌ها با مركب و از روي مقياس متري تهيه شده و بايد داراي امضاء يا مهر درخواست كننده و يا وكيل او باشد.

ماده 27- توصيف اختراع و نقشه‌هاي آن روي كاغذي كه(سي و چهار) سانتي‌متر طول و بيست و دو سانتي‌متر عرض داشته باشد نوشته شده و فقط در روي يك طرف كاغذ تهيه شود به نحوي كه پشت صفحه سفيد بماند.

صفحات توصيف بايد شمارة مسلسل داشته و به يكديگر با قيطان يا منگنه ملصق شود. نقشه‌ها بايد روي كاغذ مخصوص نقشه تهيه و داراي شمارة ترتيبي باشد.

ماده 28- شعبه ثبت علائم و اختراعات پس از دريافت اظهارنامه صحت تشريفات مقدماتي آن را مورد رسيدگي قرار داده و پس از وارد نمودن اظهارنامه در دفتر درخواستهاي وارده نسخة دوم آن را كه داراي همان مشخصات نسخة اصلي است پس از امضاء  مهر اداره ثبت با قيد تاريخ، ساعت و روز، ماه و سال وصول آن با تمام حروف به درخواست كننده مسترد خواهد كرد.

ماده 29- از تاريخ وصول اظهارنامه به دفتر متصدي شعبة اختراعات در ظرف 15 روز اظهارنامه و ضمائم آن را از لحاظ تطبيق با مقررات قانون و مواد آئين‌نامة حاضر مورد مطالعه قرار مي‌دهد و در صورتي كه نواقصي در اظهارنامه يا ضمائم مشاهده شود مراتب را كتباً به درخواست كننده اطلاع داده و ضمناً مهلتي در حدود دو ماه اگر درخواست كننده ساكن ايران باشد و يا شش ماه اگر ساكن خارجه باشد جهت رفع نواقص مزبور تعيين خواهد شد- در صورت عذر موجه شعبة ثبت علائم و اختراعات مهلت مذكور را فقط براي يك بار تمديد مي‌نمايد.

چنانچه درخواست كننده در ظرف مهلت مقرر نواقص مزبور را رفع ننمايد يا اظهارنامه با مقررات قانون منطبق نباشد شعبه ثبت علائم و اختراعات اظهارنامة ناقص را با ذكر دليل رد نموده مراتب را كتباً به درخواست كننده ابلاغ خواهد نمود.

درخواست كننده مي تواند نسبت به رد اظهارنامه با رعايت مهلت مقرره در قانون به دادگاه شهرستان اعتراض نمايد.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها