در اعتراض به علائم يا اختراعات ثبت شده

ماده 61- هركس به خواهد ابطال علامت تجارتي يا ورقة ‌اختراع را كه در ايران به ثبت رسيده است تقاضا كند بايد به دادگاه شهرستان تهران دادخواست بدهد.

دادخواست مزبور بايد داراي ضمايم ذيل باشد :

1- مستخرجة گواهي شده از شعبه ثبت علائم تجارتي و اختراعات مشعر بر ثبت علامت يا ورقة اختراعي كه ابطال آن تقاضا مي‌شود.

2- اصل يا رونوشت گواهي شدة كلية اسناد مثبته ادعاي معترض.

3- وكالتنامه در صورتي كه دادخواست وكالتاً داده شده باشد.

ماده 62- ابلاغ دادخواست و مقدمات كتبي دعوي و ساير ترتيبات رسيدگي مطابق مقررات آئين دادرسي مدني به عمل خواهد آمد ليكن مفاد ماده 59 دربارة خوانده بايد رعايت شود.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها