نگاهداري اسناد ورشكستگي

صفحه اصلی نگاهداري اسناد ورشكستگي

ماده 10- هر برگي كه به اداره تصفيه واصل شود بايد تاريخ ورود روي آن قيد گردد كليه برگهاي مربوط به امور تصفيه بايد برحسب موضوع در پوشه هاي مخصوصي گذارده شده و در پرونده‌اي كه به نام ورشكسته تهيه مي‌شود بايگاني گردد اسنادي كه از طرف بستانكاران ارائه مي‌شود بايد با قيد شماره مندرجه در برگ ادعاي بستانكاري به ترتيب حروف الفبا در پوشه مخصوص بايگاني شود.

ماده 11- پرونده غيرمجلدي كه به دستور ماده بالا تنظيم گرديده ممكن است پس از ده سال اعلام خاتمه ورشكستگي نابود شود و اين نكته در ملاحظات دفتر فهرست ورشكستگان قيد خواهد شد پرونده‌اي كه به دستور ماده 8 تشكيل شده بايد هميشه نگاهداري شود.

ماده 12- اداره تصفيه بايد مقررات زير را نسبت به حفظ دفاتر حسابداري و اسناد ورشكسته رعايت نمايد :

  1. هرگاه امور بازرگاني ورشكسته به شخص ثالثي واگذار شده باشد اين شخص حق خواهد داشت دفاتر و اسناد مربوطه را تحويل بگيرد.
  2. هرگاه امور بازرگاني ورشكسته به شخص ثالثي واگذار نشده باشد نكات زير بايد رعايت گردد :

الف- هرگاه ورشكسته فرد تاجر باشد دفاتر حسابداري و اسناد ورشكسته پس از خاتمه ورشكستگي در مقابل رسيد به او رد گرديده و اين نكته در صورت ملجس ورشكستگي قيد خواهد شد.

ب- هرگاه ورشكسته شركت تضامني يا مختلط باشد دفاتر و اسناد نامبرده به شريكي كه از طرف ساير شركاء معرفي گرديده تحويل داده مي‌شود.

در صورتي كه شركاء نسبت به شخص معيني در اين باب موافقت ننمايند دفاتر و اسناد نامبرده به شخصي كه از طرف اداره تصفيه معين مي‌شود سپرده خواهد شد.

ج- هرگاه ورشكسته شركت سهامي يا تعاوني باشد دفاتر و اسناد بايد در اداره تصفيه نگاهداري شود.

  1. در صورتي كه اداره تصفيه محل مناسبي براي حفظ اين قبيل دفاتر و اسناد نداشته باشد آنها را به دفتر راكد ارسال خواهد داشت.

برچسب ها

قانون تجارت

نظرات کاربران

۲۶ مهر ۱۳۹۸
تعداد 89بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .