تحقیق محلی- کارشناسی

1ـ وجه مشترك معاينه محل، تحقيق محلّي و كارشناسي در اين است كه هر سه جزء امارات قضائيه و هيچكدام دادنامه نمي‌شوند و ابلاغ نيز نمي‌شوند و قابل اعتراض هم نيستند.

2ـ معاينه محل و تحقيق محلّي توسط قاضي يا دادرس علي‌البدل انجام مي‌شود و قابل واگذاري به كارمندان دفتري يا ضابط قضائي نيست.

3ـ اگر موضوعي نوعاً داراي جنبه فني و تخصصي باشد، دادگاه بايد آن را به كارشناس ارجاع دهد هر چند كه خود قاضي در آن موضوع داراي تخصص باشد.

4ـ مهلت تقديم نظر كارشناسي يك مهلت قضائي است.

5ـ تنها موردي كه در امور حقوقي امكان جلب وجود دارد، جلب كارشناسي در صورت عدم حضور براي تكميل تحقيقات يا اخذ توضيح است.

6ـ اصل قرار معاينه محل و تحقيق محلّي به طرفين ابلاغ نمي‌شود،‌ اما موضوع و وقت قرار ابلاغ مي‌شود.

7ـ اجراي قرار معاينه محلّي و تحقيق محلّي به امضاء  1. متصدي   2. مطّلعين  3. اصحاب دعوا مي‌رسد.

8ـ دادگاه مي‌تواند رأساً يا به درخواست هر يك از طرفين دعوا قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر كند.

9ـ پرداخت دستمزد كارشناسي برعهده متقاضي است و بايد ظرف يك هفته پرداخت شود.

10ـ كارشناس بايد نظر خود را كتباً اعلام نمايد و حداقل به مدّت پنج سال نظر خويش را در نزد خود محفوظ نگه دارد.

11ـ نظر كارشناسي در يك پرونده نمي‌تواند در پرونده ديگر مورد استناد قرار گيرد در حالي كه حكم دادگاه مي‌تواند به عنوان دليل در پرونده ديگر مورد استناد قرار گيرد.

12ـ اعتراض به نظر كارشناس در مدّت يك هفته پس از ابلاغ اخطاريه دادگاه مبني بر مراجعه به دفتر دادگاه و ملاحظه نظر كارشناس صورت مي‌گيرد.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها