تشریفات نصب قیم

صفحه اصلی تشریفات نصب قیم

تشريفات نصب قيم:

1) اعلام وضع محجور و تقاضاي نصب قيم:

الف) پدر و مادر در مورد (بند 3 ماده 1218 ق.م) جنون و سفه متصل به صغر نباشد.

ب) اقربايي كه با شخص محجور زندگي مي‌كنند (ماده 1220 ق.م).

پ) زوج يا زوجه، در صورت محجور شدن يك طرف (ماده 1221 ق.م).

ت) شهرداري،‌ ادارات سازمان ثبت احوال، نيروي انتظامي دهبان، بخشدار به طور كلي ضابطين دادگستري (مواد 55 و 56 ق.ا.م).

ث) قيم در موردي كه فرد محجور تحت قيمومتش پس از رسيدن به سن بلوغ به دليل عدم رشد، حجر او ادامه داشته باشد.

ج) رئيس دادگستري و مسئولان اداره سرپرستي (ماده 1222 ق.م).

چ) مأموران كنسولي (مواد 1228 و 1229 ق.م).

[1]                     [2]

2) تحقيق و تكميل اطلاعات: اداره سرپرستي در اين مرحله پس از بررسي، اشخاصي را كه براي قيمومت مناسب هستند را به دادگاه صالح معرفي مي‌نمايند.

 

2ـ صدور حكم حجر و نصب قيم:

پس از ارجاع موضوع به دادگاه صالح[3] بعد از انجام تحقيقات هر گاه براي اشخاص معرفي شده حكم حجر صادر نشده باشد بايد تقاضاي حكم مجر شود البته براي اشخاصي كه هنوز به سن بلوغ يا رشد نرسيده‌اند نيازي به صدور حكم حجر نيست و حجر آنان استصحاب مي‌شود وليكن اگر علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد صدور حكم حجر ضروري است (ماده 71 ق.ا.ح) پس از صدور حكم حجر، حكم منتشر مي‌گردد[4].

 

[1]) اطفالي داراي نسب نامشروع و كودكان سرراهي كه ولي خاصي ندارند مصداق بند 1 ماده 1218 ق.م مي‌باشند.

[2]) قانون مدني در چند ماده از جمله مواد 1228 (تعيين قيم توسط كنسولي براي ايرانيان خارج از كشور) و 1250 از اصطلاح قيم موقت و در ماده‌ي واحده راجع به تعيين قيم اتفاقي مصوب 1316 كه يك نوع قيم موقت است سخن به ميان آورده است. (در صورتي كه صغير قرباني جرمي باشد و ولي خاص نداشته و يا ولي خاص دارد ولي خود ولي در جرم دخالت دارد).

[3]) اين امر كه كدام دادگاه صالح است مربوط به حقوق آئين دادرسي مدني است كه خارج از بحث ما مي‌باشد.

[4]) ماده 1225 ق.م مقرر مي‌دارد: انتشار حجر هر كسي كه نظر به وضعيت دارايي او ممكن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامي است مفهوم مخالف آن: انتشار آگهي در خصوص ساير محجورين اختياري است.

نظرات کاربران

۲۶ مهر ۱۳۹۸
تعداد 97بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .