بررسي اثر تعليقي فرجام خواهي از طريق دادستان كل كشور

صفحه اصلی بررسي اثر تعليقي فرجام خواهي از طريق دادستان كل كشور

بررسي اثر تعليقي فرجام خواهي از طريق دادستان كل كشور:

با توجه به مادة 389 ق.آ.د.مدني در صورتي كه دادستان كل كشور ادعاي فرجام خواه مبني بر مخالفت بيّن رأي فرجام خواسته با شرع و يا قانون را مقرون به صحت تشخيص داده و درخواست نقض آن را از ديوان عالي كشور نموده باشد، محكوم عليه مي تواند با ارائه گواهي درخواست نقض مزبور از دادگاه اجرا كنندة رأي، درخواست توقف اجراي آن را بنمايد. در اين صورت دادگاه مكلف است پس از اخذ تأمين مناسب، دستور توقف اجرا را تا پايان رسيدگي ديوان عالي كشور صادر نمايد.

نكته: تأمين مزبور از محكوم عليه اخذ مي‌شود.

نظرات کاربران

۲۹ شهریور ۱۳۹۸
تعداد 125بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .