در اثرات قرارداد ارفاقي

صفحه اصلی در اثرات قرارداد ارفاقي

ماده 489- همين كه قرارداد ارفاقي تصديق شد نسبت به طلبكارهايي كه در اكثريت بوده‌اند يا در ظرف ده روز از تاريخ تصديق آن را امضاء نموده‌اند قطعي خواهد بود ولي طلبكارهايي كه جزء اكثريت نبوده و قرارداد را هم امضاء نكرده‌اند مي‌توانند سهم خود را موافق آنچه از دارايي تاجر به طلبكارها مي‌رسد دريافت نمايد ليكن حق ندارند در آتيه از دارايي تاجر ورشكسته بقيه طلب خود را مطالبه كنند مگر پس از تأديه تمام طلب كساني كه در قرارداد ارفاقي شركت داشته يا آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده‌اند.

ماده 490- پس از تصديق شدن قرارداد ارفاقي دعواي بطلان نسبت به آن قبول نمي‌شود مگر اين كه پس از تصديق مكشوف شود كه در ميزان دارايي يا مقدار قروض حيله‌اي بكار رفته و قدر حقيقي قلمداد نشده است.

ماده 491- همين كه حكم محكمه راجع به تصديق قرارداد قطعي شد مدير تصفيه صورت حساب كاملي با حضور عضو ناظر به تاجر ورشكسته مي‌دهد كه در صورت عدم اختلاف بسته مي‌شود.

مدير تصفيه كليه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنين دارايي ورشكسته را به استثناي آنچه كه بايد به طلبكارهايي كه قرارداد ارفاقي را امضاء نكرده‌اند داده شود به مشاراليه رد كرده و رسيد مي‌گيرد و پس از آنكه قرار تأديه سهم طلبكاران مذكور را داد مأموريت مدير تصفيه ختم مي‌شود، از تمام اين مراتب عضو ناظر صورت مجلس تهيه مي‌نمايد و مأموريتش خاتمه مي‌يابد. در صورت توليد اختلاف محكمه رسيدگي كرده حكم مقتضي خواهد داد.

برچسب ها

حقوق تجارت

نظرات کاربران

۲۹ شهریور ۱۳۹۸
تعداد 126بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .