در دعوت طلبكارها و مجمع عمومي‌ آنها

صفحه اصلی در دعوت طلبكارها و مجمع عمومي‌ آنها

ماده 476- عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاريخ موعدي كه به موجب نظامنامه مذكور در ماده 467 معين شده به توسط دفتردار محكمه كليه طلبكارهايي را كه طلب آنها تشخيص و تصديق يا موقتاً قبول شده است براي مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقي دعوت مي‌نمايد، موضوع دعوت مجمع عمومي طلبكارها در رقعه‌هاي دعوت و اعلانات مندرجه در جرايد بايد تصريح شود.

ماده 477- مجمع عمومي مزبور در محل و روز و ساعتي كه از طرف عضو ناظر معين شده است در تحت رياست مشاراليه منعقد مي‌شود. طلبكارهايي كه طلب آنها تشخيص و تصديق شده است همچنين طلبكارهائي كه طلب آنها موقتاً قبول گرديده با وكيل ثابت‌الوكاله آنها حاضر مي‌شوند تاجر ورشكسته نيز به اين مجمع احضار مي‌شود. مشاراليه بايد شخصاً حاضر گردد و فقط وقتي مي‌تواند اعزام وكيل نمايد كه عذر موجه داشته و صحت آن به تصديق عضو ناظر رسيده باشد.

ماده 478-  مدير تصفيه به مجمع طلبكارها راپرتي از وضعيت ورشكستگي و اقداماتي كه به عمل آمد و عملياتي كه به استحضار تاجر ورشكسته شده است مي‌دهد راپرت مزبور به امضاء‌ مدير تصفيه رسيده به عضو ناظر تقويم مي‌شود و عضو ناظر بايد از كليه مذاكرات و تصميمات مجمع طلبكارها صورت مجلسي ترتيب دهد.

برچسب ها

حقوق تجارت

نظرات کاربران

۲۹ شهریور ۱۳۹۸
تعداد 139بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .