شرکت مختلط سهامی

خانهشرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی

- شرکت مختلط سهامی شرکتی است که حداقل اعضاء آن 3 نفر است: حداقل 2 شریک سهامی + حداقل 1 شریک ضامن.

271- برخی نیز حداقل تعداد اعضاء را 4 نفر دانسته اند و منظور از یک عده شرکای سهامی را حداقل 3 نفر می دانند.

272- در اسم شرکت باید عبارت شرکت مختلط و اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

273- آورده و سرمایه شرکای سهامی به قطعات متساوی القیمت سهم در می آید .

274- مسئولیت شرکای سهامی تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند.

275- سرمایه شریک ضامن به صورت سهام در نمی آید و نسبت به بدهی شرکت ، مسئولیت تضامنی دارد و اگر شرکای ضامن متعدد باشند روابط داخلی آنها بر پایه مسئولیت نسبی است اما در مقابل طلبکاران شرکت مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

276- مدیریت شرکت بر عهده شرکای ضامن است .

277- وجود هیأت نظار در شرکت مختلط سهامی الزامی است .

278- تعداد هیأت نظار حداقل 3 نفر است .

279- هیأت نظار الزاماً از بین شرکاء شرکت انتخاب می شوند.

280- انتخاب هیأت نظار و تجدید مدت آن بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه صورت می گیرد اما در هر صورت اولین هیأت نظار برای یک سال انتخاب خواهند شد.

281- موارد انحلال شرکت مختلط سهامی :

1- انقضاء مدت شرکت و عدم تمدید آن.

2- انجام موضوعی که شرکت برای آن تشکیل شده یا منتفی شدن انجام آن.

3- ورشکستگی شرکت.

4- درصورت تصمیم مجمع عمومی در صورتیکه اساسنامه این حق را برای مجمع در نظر گرفته باشد. ( با اکثریت مطلق آراء )

5- درصورت تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکای ضامن. ( با اکثریت مطلق آراء )

6- فوت یا محجوریت یکی از شرکای ضامن درصورتیکه انحلال شرکت در این موارد در اساسنامه شرط شده باشد.

نظرات کاربران

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .