شرکت نسبی

- شرکت نسبی شرکتی است که بین حداقل دو نفر شریک تشکیل می شود.

249- در این شرکت مسئولیت شرکا در مقابل طلبکاران به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته‌اند.

250- شرکت زمانی تشکیل می شود که آورده های نقدی شرکا تأدیه و آورده غیرنقدی به تراضی شرکا تقویم و تسلیم شود.

251- انتقال سهم الشرکه در این شرکت به تراضی تمام شرکا می باشد.

252- تقسیم منافع در این شرکت به نسبت سرمایه می باشد مگر آنکه شرکت نامه ترتیب دیگری مقرر نموده باشد.

253- طلبکاران شرکت برای وصول طلب خود باید به شرکت مراجعه نمایند و اگر شرکت منحل شود و دارایی شرکت کافی نباشد می توانند به شرکا برای وصول طلب خود مراجعه نمایند.

254- طلبکاران شخصی شریک تا قبل از انحلال شرکت حقی بر دارایی شریک در شرکت (دارایی شرکت) ندارند.

255- چنانچه شرکت منحل شود برای مراجعه به دارایی شریک ، شرکای شخصی و شرکای شرکت تقدمی بر یکدیگر برای مراجعه به دارایی شریک ندارند و با یکدیگر برابر هستند. 

256- موارد انحلال شرکت نسبی همان موارد انحلال شرکت تضامنی است.

نظرات کاربران

۰۱ شهریور ۱۳۹۸
تعداد 68بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .