ضمان قهری

- ضمان قهری عبارت است از: 1- غصب 2- اتلاف 3- تسبیب 4- استیفاء

335- در غصب ممکن است شروع به استیلاء با اذن بوده اما ادامه آن بدون اذن است و یا از ابتدا بدون اذن مالک باشد.

336- بر طبق قانون مدنی غاصب مسئولیت مطلق دارد (ماده 315 قانون مدنی)

337- درصورت تلف؛ غاصب باید مثل بدهد اگر نبود قیمت آنرا (قیمت حین الاداء) بدهد؛ اگر عین بود اما قابل رد نبود بدل حیلوله بدهد.

338- بدل حیلوله: خسارت عدم انجام تعهد است = تملیک مثل + شرط فاسخ رد مثل درصورت برگرداندن اصل مال مغصوب.

339- درصورت تلف مال مغصوب ضمان نهایی بر عهده غاصبی است که مال در ید وی تلف شده است.

340- نسبت به منافع مال مغصوب در صورت تعدد ایادی غاصبانه اولین غاصب بیشترین مسئولیت را دارد و آخرین متصرف کمترین مسئولیت را زیرا: هر متصرف نسبت به منافع زمان تصرف خود و ایادی مابعد خود ضامن است.

341- ابراء ذمه هر یک از غاصبین نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب: باعث برائت ذمه همه غاصبین می‌شود.

342- ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف وی: باعث برائت ذمه سایر غاصبین نخواهد شد.

343- ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع عین: باعث برائت‌ذمه آن غاصب و لاحقین وی می‌شود.

344- هرگاه فردی مال مغصوب را بخرد ضامن است اعم از اینکه عالم باشد یا جاهل(بیع فاسد اثری در تملیک ندارد.)

345- هرگاه مشتریِ جاهل به فساد، ثمن و خسارات را به مالک بدهد برای استرداد ثمن و خسارات می‌تواند به بایع (غاصبِ فضول) مراجعه نماید.

346- هرگاه مشتریِ عالم به فساد، ثمن و خسارات را به مالک بدهد فقط برای استرداد ثمن می‌تواند به بایع (غاصبِ فضول) مراجعه نماید.

347- مصادیقِ اتلاف می‌‌تواند عین یا منفعت متعلق به دیگری باشد.

348- در اتلاف مسئولیت مطلق حاکم است.

349- در اتلاف تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نمی‌باشد.

350- تسبیب: فردی سبب از بین رفتن مالی شود.

351- در تسبیب تقصیر شرط ایجاد مسئولیت است (اثبات تقصیر به عهده زیان دیده است).

1- در غصب نیازی به اثبات تقصیر نداریم + مسئولیت در غصب بر مبنای نظریه تضمین است.

2- در تسبیب نیاز به وجود رابطه علیت بین فعل زیان بار و ضرر وارده داریم+ مسئولیت در تسبیب بر مبنای نظریه تقصیر است.

3- در اتلاف نیاز به وجود رابطه علیت بین فعل زیان بار و ضرر وارده داریم.+ مسئولیت در غصب بر مبنای نظریه تضمین است.

4- در تلف عاریه طلا و نقره نیازی به وجود رابطه علیت بین فعل زیان بار و ضرر وارده نداریم.

5- اصل بر مسئولیت بر مبنای نظریه تقصیر است.

352- درصورت تصادم دو وسیله نقلیه چه هردو مقصر باشند چه هیچ یک مقصر نباشند، باید نیمی از خسارت طرف مقابل را بدهند.

نظرات کاربران

۳۱ مرداد ۱۳۹۸
تعداد 105بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .