مالکیت فی الذمه

صفحه اصلی مالکیت فی الذمه

مالکیت فی الذمه

- درصورتی است که بدهی فرد به واسطه قهری (ارث و وصیت) و یا قراردادی به خودش منتقل شود.

329- اگر طلبکار بدهی مدیون را به وی ببخشد این بخشش قابل رجوع نمی‌باشد زیرا مالکیت مافی الذمه ایجاد شده و از اسباب سقوط تعهد است.

330- اگر ضامن مالک مافی الذمه خود شود حق رجوع به مضمون عنه را از دست نمی‌دهد زیرا زوال تعهد بدون عوض نبوده است.

331- اگر مضمون عنه مالک مافی الذمه خود شود، ضامن نیز بری می شود.

332- درصورت مالکیت ما فی الذمه یکی از مسئولین تضامنی دین، وی می‌تواند به سایر مسئولین به قدر السهمشان مراجعه نماید.

333- تفاوت تهاتر و مالکیت مافی الذمه: تهاتر جمع شدن دو وصف بدهکار و طلبکار در آن واحد در دو نفر.

مالکیت مافی الذمه جمع شدن دو وصف بدهکار و طلبکار در آن واحد در یک نفر.

برچسب ها

حقوق مدنی

نظرات کاربران

۳۱ مرداد ۱۳۹۸
تعداد 81بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .