سلسله یادداشت های حقوقی ویژه ی اشتغال و کارآفرینی نوبت سی و دوم: اصناف

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

 

به نام خداسلسله یادداشت های حقوقی ویژه ی اشتغال و کارآفرینینوبت سی و دوم: اصناف مشاغل و فعالیت های اقتصادی ، سیاسی،اجتماعی و... در قالب صنوف قرار می گیرند و هرکدام تابع نظامات و مقررات خاص خود هستند.درایران طبق قانون اساسی ، انتخاب شغل آزاد است به شرط اینکه برخلاف اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد. قانون نظام صنفی کشور مصوب سال1392 با نود و شش ماده ، قواعد و مقرراتی راجع به سازمان ، وظایف ، اختیارات ، حدود  و حقوق افراد  و واحدهای صنفی تعیین نموده است. طبیعی است هر شخص حقیقی یا حقوقی که بخواهد در ایران فعالیت تجاری نماید لازم است با رعایت این قانون از مراجع ذیصلاح تقاضای  پروانه یا مجوز فعالیت نماید و در تمام دوران اشتغال و فعالیت از نظامات و مقررات موضوعه پیروی نماید.موفق باشید     موسسه آموزش عالی آزاد عدل(طرح نوین)