نمایندگی های استان یزد


یزد/


مدیر نمایندگی : خانم آزاد

آدرس دفتر نمایندگی : یزد صفائیه _ میدان فرهنگ نعل اسبی _ جنب بستنی کاکا _ موسسه طرح نوین

شماره تلفن : 09132748240

شماره تلفن دوم : 03538204544

تلگرام : @Tarhenovin_Yazd

آدرس اینستاگرام : Tarhenovin_yazd