بعد از پایان ثبت نام با شما تماس گرفته خواهد شد. لذا در ثبت کردن شماره موبایل دقت فرمایید.