تصویر ثابت

نفرات برتر
ارسال شده در تاریخ : ۹۳/۱۲/۲۶

۱۰۱- گزینه “ ج “ صحیح است. معمولاً وضع تعینی واضع مشخص نداشته و عرف به عنوان واضع لحاظ می شود. ۱۰۲- گزینه “ الف “ صحیح است. مجمل و مؤول تا زمانی که ابهامشان بر طرف نشده به همان صورت باقی مانده و محل اعتنای اصولیون نسیتند ولی نص و ظاهر محل اتکا می […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۳/۱۲/۲۶

۱۰۱- هنگامی که عرف از لفظ قانون معنای، مقررات را استخراج می کند به این عمل ………………. می گویند. الف)وضع تعیینی صریح                   ب)وضع تعیینی ضمنی                     ج)وضع تعینی با معنی                     د)وضع تعینی بی معنی ۱۰۲- در علم اصول فقه کدام دسته از موارد زیر به عنوان نقطه اتکا در الفاظ به کار می رود؟ الف)نص و […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۳/۱۲/۲۵

۸۱- گزینه الف صحیح است. در این نظریه اصطلاحاً گفته می شود که حقوق تجارت حقوق اعمال و معاملات تجاری است. ۸۲- گزینه ج صحیح است. منظور از معاملات برواتی، اعمال حقوقی است که روی برات صورت می گیرد. ۸۳- گزینه ب صحیح است. ۸۴- گزینه ب صحیح است. زیرا در سفته صادرکننده دستوری را […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۳/۱۲/۲۵

۸۱- در حقوق ایران، حقوق تجارت، حقوق معاملات تجاری است یعنی قانون مجموعه ای از اعمال را تعریف و آنها را تجاری تلقی می نماید، این امر نظریه ……………………. نام دارد. الف) موضوعی                               ب) شخصی                                  ج) مختلط                                    د) هیچکدام. ۸۲- منظور از معاملات برواتی کدام یک از اعمال ذیل […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۳/۱۲/۲۴

۶۱- گزینه ج صحیح است. ۶۲- گزینه الف صحیح است. گزینه ب مشمول تعریف دعوای حقوقی می شود. طرح دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در مرجع کیفری به موازات دعوای عمومی را دعوی خصوصی می نامند. ۶۳- گزینه الف صحیح است. ۶۴- گزینه ب صحیح است. گزینه الف تعریف اصطلاح متهم است. […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۳/۱۲/۲۴

۶۱- نظام دادرسی مختلط یعنی ………….. الف)نظامی که مرحله تحقیقات مقدماتی در آن به شکل ترکیبی و افتراقی انجام می شود. ب)نظامی که مرحله دادرسی در آن به شکل ترکیبی و افتراقی انجام می شود. ج)نظامی که مرحله تحقیقات مقدماتی در آن تابع مقررات نظام دادرسی تفتیشی و مرحله دادرسی در آن تابع مقررات نظام […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۳/۱۲/۲۳

۴۱- گزینه ج صحیح است. ماده ۲ ق.م.ا ۴۲- گزینه الف صحیح است. به موجب اصل قانونی بودن جرم و مجازات هیچ عملی جرم نیست و قابل مجازات نیست مگر اینکه قبل از ارتکاب آن عمل به موجب قانون جرم و قابل مجازات باشد. این اصل دارای دو نتیجه است: ۱- قاعده عطف به ماسبق […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۳/۱۲/۲۳

۴۱- کدام گزینه تعریف جرم از منظر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است؟ الف)هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون و یا شرع برای آن مجازات تعیین شده باشد. ب)هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد. […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۳/۱۲/۲۱

۲۱- گزینه الف صحیح است. ۲۲- گزینه الف صحیح است. در تردید فرد امضاء یا اثر انگشت یا مهر منتسب به دیگری را که در یک سند عادی آمده است را نفی می کند. ۲۳- گزینه ج صحیح است. دادرسی به مجموعه عملیاتی گویند که بمنظور رسیدگی به مرافعه و حل آن بکار می رود. […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۳/۱۲/۲۱

– به حالت توقف رسیدگی و اظهارنظر یک دادگاه به جهت لزوم ثبوت امر دیگری در دادگاه دیگر ………………. گویند. الف) اناطه                    ب) احاله امر حقوقی به کیفری                   ج) احاله امر کیفری به حقوقی                          د) احاله ۲۲- در اصطلاح آیین دادرسی مدنی، به عمل کسی که سندی علیه وی ابراز و او […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۳/۱۲/۲۰

۱- گزینه “ب “ صحیح است. طبق ماده ۴۲ ق.م ۲- گزینه “ الف “ صحیح است. کفالت تنها عقد عهدی و مجانی در قانون مدنی می باشد. ۳- گزینه “ ج “ صحیح است. طبق ماده ۲۱۴ ق.م ۴- گزینه “ ب “ صحیح است. ۵- گزینه “ الف “ صحیح است. ید آخذ […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۳/۱۲/۲۰

۱- به حق انتفاعی که از طرف مالک برای مدت معینی بر قرار می گردد ………………. گویند. الف)عمری ب)رقبی ج) سکنی د) حبس مطلق ۲- کدامیک از عقود زیر عهدی و مجانی است؟ الف)کفالت ب)هبه ج)وصیت عهدی د)اجاره اشخاص ۳- مورد معامله ………………. الف)باید مال باشد. ب)باید عمل باشد. ج)می تواند مال یا عمل باشد. […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۳/۱۲/۱۸

به نام خدا   به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون های حقوقی می رساند، آموزش سلسله نکات مهم حقوقی از روز دوشنبه ۱۸/ ۱۲/ ۹۳ به مدت ۱۰ روز در سایت طرح نوین تقدیم خواهد شد. در این دوره ی آموزشی در مجموع ۶۵۰ نکته مهم از دروس حقوق مدنی، تجارت، جزا، اصول فقه، آیین دادرسی […]