تصویر ثابت

نفرات برتر
ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۵/۰۱

۴۰۱- هرگاه متوفی جد و جده ابوینی و یک جد امی داشته باشد در این صورت . . . . . . . . . ۱- ترکه به جد امی می‌رسد و مابقی به نسبت دو به یک میان اجداد ابوینی تقسیم می‌شود. ۲- ترکه به جد امی می‌رسد و ترکه به نسبت دو به […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۵/۰۱

۳۰۱- کدام یک از گزینه‌های ذیل از فرایض معینه قانونی نمی‌باشد؟ ۱-                       ۲-                       ۳-                        ۴- ۳۰۲- از اشخاص ذیل کدامیک تنها به فرض ارث می‌برد؟ ۱- پدر           ۲- مادر                    ۳- دختر                    ۴- خواهر ۳۰۳- کدام یک از اشخاص ذیل گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برد؟ ۱- […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۵/۰۱

۲۰۰- هرگاه مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند این معاملات در برابر طرفین معامله . . . . ۱- صحیح می‌باشد.                                   ۲- باطل می‌باشد. ۳- غیرنافذ می‌باشد.                                   ۴- غیرقابل استناد می‌باشد. ۲۰۱- هرگاه ورثه مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۴/۳۱

۱۰۱- اگر موصی در اثر وقوع جرمی مرده باشد ………… ۱- ضرر و زیان ناشی از جرم و دیه هر دو در محاسبه میزان دارایی موصی منظور می‌شود. ۲- ضرر و زیان ناشی از جرم و دیه جزء حقوق ورثه است و در زمره اموال موصی نمی‌آید. ۳- ضرر و زیان ناشی از جرم در […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۴/۳۱

«در وصایا و ارث» باب اول: در وصایا فصل اول: در کلیات   ۱- وصیت بر چند قسم می‌باشد؟ ۱- دو قسم           ۲- سه قسم       ۳- یک قسم             ۴- چهارقسم ۲- وصیت تملیکی عبارت است از اینکه: ۱- شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور نماید. ۲- […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۴/۳۱

۸۰۱- تغییر عین موهوبه در صورتی حق رجوع واهب را از بین می‌برد که …. ۱- صورت عرفی عین را تغیر دهد و ماهیت دیگری به آن دهد. ۲- صورت عرفی عین را تغییر دهد هر چند که در اثر آن ماهیت دیگری به وجود نیاید. ۳- توسط متهب صورت گرفته باشد. ۴- توسط شخص […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۴/۳۱

۷۰۱- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟ ۱- رهن در برابر اعیان درست نیست. ۲- رهن در برابر اعیان درست است. ۳- رهن در برابر اعیان درست است اگر ضمان تلف آن بر عهده راهن نباشد. ۴- رهن در برابر اعیان درست نیست مگر ضمان تلف آن بر عهد راهن باشد. ۷۰۲- رهن در برابر اعیان مضمونه […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۴/۳۰

۶۰۱- اگر کفیل، مکفول را درغیر زمان و مکان مقرر یا بر خلاف شرایطی که ذکر کرده‌اند تسلیم کند در این صورت…. ۱- قبول آن بر مکفول له لازم نیست و اگر قبول هم کند کفیل بری نمی‌شود. ۲- قبول آن بر مکفول له لازم است و کفیل بری می‌شود. ۳- قبول آن بر مکفول […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۴/۳۰

۵۰۱- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟ ۱- اگر مشتری اختیار فسخ مبیع را کند ضامن نیز بری می‌شود. ۲- اگر مشتری اختیار گرفتن ارش کند ضامن مسؤول پرداخت آن می‌باشد هر چند به آن تصریح نکنند. ۳- اگر مشتری اختیار گرفتن ارش کند، ضامن مسؤول پرداخت آن نمی‌باشد مگر اینکه به آن تصریح شود. ۴- گزینه۱ […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۴/۳۰

مبحث چهارم : « درطرق مختلفه انقضای وکالت»   ۴۰۱- وکالت به وسیله کدام یک از موارد ذیل منحل نمی‌شود؟ ۱- عزل موکل ۲- استعفای وکیل ۳- از بین رفتن متعلق وکالت ۴- وکالت به هر سه مورد منحل می‌شود. ۴۰۲- وکالت وکیل بر طبق کدام یک از موارد ذیل منحل نمی‌شود؟ ۱- جنون وکیل […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۴/۳۰

۳۰۱- اگر طرفین عقد عاریه نسبت به موضوع عقد جهل داشته باشند…. ۱- عاریه صحیح است چون عاریه از عقود مبتنی بر احسان و مسامحه است. ۲- عاریه باطل است. ۳- عاریه غیر نافذ است. ۴- عاریه قابل فسخ است. ۳۰۲- عاریه عقدی است…. ۱- جایز                                                    ۲- لازم ۳- خیاری                                                 ۴- […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۴/۲۹

۲۰۱- هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا پس از تقسیم عیبی ظاهر شود….. ۱- در صورتی که در حین تقسیم عالم به عیب نبوده باشند شریک یا شرکای مزبور حق فسخ عقد را دارند. ۲- در صورتی که در حین تقسیم عالم به عیب نبوده باشند عقد توسط همه شرکا قابل […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۴/۲۹

«در مزارعه و مساقات » مبحث اول : «درمزارعه»   ۱- عقدی که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معین به طرف دیگر می‌دهد که در آن زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند چه نام دارد؟ ۱- مزارعه                                                 ۲- مساقات ۳-مضاربه                                                ۴- مغارسه ۲- عقدی که به موجب آن احد طرفین […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۴/۲۸

۳۰۱- اگر مبیع بعد از تسلیم به مشتری در زمان خیار مجلس، حیوان و یا شرط که مختص به مشتری است ناقص شود…. ۱- بیع منفسخ می‌شود. ۲- بایع ضامن نقص نمی‌باشد. ۳- مشتری حق فسخ معامله را دارد. ۴- بیع باطل می‌شود. ۳۰۲- اگر مبیع بعد از تسلیم به مشتری در زمان خیار مجلس، […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۴/۲۸

۲۰۱- هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف خریده باشد و آن بعض مطابق وصف مذکور در نیاید مشتری چه حقی دارد؟              ۱- حق دارد آن بعض که مطابق وصف در نیامده را فسخ و بقیه را قبول کند. ۲- حق دارد آن بعض که مطابق وصف در […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۴/۲۸

۱۰۱- اگر در عقد موعدی برای تسلیم مبیع معین نشده باشد….. ۱- فروشنده می‌تواند هر وقت خواست آن را به خریدار تحویل دهد. ۲- فروشنده باید آن را بیدرنگ به خریدار تحویل دهد. ۳- فروشنده هر زمان که مشتری در خواست کرد مبیع را تحویل می‌دهد. ۴- هیچکدام. ۱۰۲- در بیعی که موقوف به اجازه […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۴/۲۸

«در عقود معینه مختلفه» فصل اول:« در بیع» مبحث اول: در احکام بیع   ۱- بیع عبارت است از تملیک …….. به عوض معلوم. ۱- عین            ۲- منفعت              ۳- حق         ۴- هر سه مورد ۲- مبادله بدون قید و امتیاز چه نام دارد؟ ۱- بیع           ۲- اجاره             ۳- صلح            ۴- معاوضه ۳- […]