تصویر ثابت

نفرات برتر
ارسال شده در تاریخ : ۹۵/۰۲/۲۲

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، خدائیان معاونت حقوقی قوه قضائیه در دیدار با کریستف برناسکنی دبیرکل سازمان کنفرانس لاهه گفت: حقوق بین الملل خصوصی در ایران سابقه بیش از ۸۰ سال دارد که این قواعد  و مقررات در قوانین متفرقه ای وجود دارند که با توجه به توسعه روابط بین کشورها […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۶/۲۶

مسایل مهم اموال و اسناد   ۱- اسناد بی‌نام جزء کدام دسته از اموال محسوب می‌گردند و چرا؟ ۱) اموال مادی، چون پایگاه مادی دارند. ۲) اموال مادی، چون نحوه انتقال آنها با اموال مادی یکی است. ۳) اموال غیرمادی، چون پایگاه مادی ندارند. ۴) اموال غیرمادی، چون جامعه وجود آنها را اعتبار نموده است. […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۶/۲۶

مسایل مهم احوال شخصه   ۱- کدامیک از موارد زیر نادرست می‌باشد؟ ۱) احوال شخصیه در معنای اعم شامل وضعیت و اهلیت می‌شود. ۲) احوال شخصیه در معنای اخص تنها شامل اهلیت می‌شود. ۳) وضعیت شامل یک رشته اموری است که قانون بر آنها آثار حقوقی بار می‌کند. ۴) وضعیت منشتء حقوق و تکالیف بر […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۶/۲۵

نحوه اجرا و موانع اجرای قانون خارجی   ۱- طبق نظریه انگلیسی ـ آمریکایی قدرت اجبارکننده قانون خارجی از کجا ناشی می‌شود؟ ۱) رعایت حقوق مکتسبه                                                 ۲) پذیرش قانون خارجی ۳) رعایت حقوق مکتسبه و پذیرش قانون خارجی              ۴) قابلیت استناد به قانون خارجی ۲- در پذیرش صوری، قانون خارجی: ۱) صفت خارجی بودن خود […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۶/۲۵

اعمال قاعده ایرانی حل تعارض (رابطه بین سیستم‌های حل تعارض، توصیف‌ها، احال و تعارض‌های متحرک)   ۱- اختلاف بین سیستم‌های حل تعارض از چه جهانی قابل توجه است؟ ۱) از لحاظ محتوای دسته‌های ارتباط ۲) از لحاظ وجود یا عدم وجود دسته‌های ارتباط ۳) از لحاظ قواعد حل تعارض یا قواعد ارتباط ۴) موراد الف […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۶/۲۴

کلیات و اصطلاحات تعارض قوانین   ۱- تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین چه رابطه‌ای دارند؟ ۱) تعارض دادگاه‌ها گاهی در تعارض قوانین اثر می‌گذارد. ۲) تعارض دادگاه‌ها همیه در تعارض قوانین اثر می‌گذارد. ۳) تعارض دادگاه‌ها هیچ‌گاه در تعارض قوانین اثر نمی‌گذارد. ۴) تعارض دادگاه‌ها بعد از تعارض قوانی مطرح می‌شود. ۲- وجوه افتراق تعارض […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۶/۲۴

کلیات، تابعیت، اقامتگاه و وضع حقوقی بیگانگان   ۱- تقدم و تأخر مسایل سه گانه حقوق بین‌الملل خصوصی به ترتیب کدام است؟ ۱) تابعیت، تعارض قوانین، وضع حقوق خارجیان ۲) تعارض قوانین، تابعیت، وضع حقوقی خارجیان ۳) تابعیت، وضع حقوق خارجیان، تعارض قوانین ۴) وضع حقوق خارجیان، تابعیت، تعارض قوانین ۲- وجه افتراق حقوق بین‌الملل […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۶/۲۳

وضع حقوقی بیگانگان   ۱- از لحاظ حقوق بین‌الملل خصوصی چه کسانی در ایران بیگانه محسوب می‌شوند؟ ۱) کسانی که تابعیت خارجی دارند. ۲) کسانی که بدون تابعیت هستند. ۳) کسانی که تابعیت خارجی دارند یا بی‌تابعیت هستند. ۴) کسانی که مقیم ایران نمی‌باشند. ۲- مسئله وضع اتباع خارجه عبارت است از تعیین…………. ۱) اهلیت […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۶/۲۳

اقامتگاه   ۱- کدامیک از موارد زیر در مورد اقامتگاه صحیح نمی‌باشد؟ اقامتگاه ……. ۱) رابطه‌ای حقوقی بین فرد و دولت است. ۲) رابطه‌ای با برخی خصایص سیاسی بین فرد و دولت است. ۳) رابطه‌ای معنوی بین فرد و دولت است. ۴) قائم مقام تابعیت است. ۲- اقامتگاه مفهومی است که: ۱) به طور مطلق […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۶/۲۱

تابعیت در ایران   ۱- آیا تابعیت کسی که در ایران از پدر و مادر خارجی متولد شده ایرانی است؟ ۱) ایرانی است. ۲) ایرانی نیست. ۳) در صورت اجازه دولت، او هم ایرانی است. ۴) شرط ایرانی بودن او، اقامت در ایران است. ۲- سیستم خاک یعنی سیستمی که به موجب آن تابعیت شخص […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۶/۲۱

کلیات حقوق بین‌الملل خصوصی و اصول و مبانی بین‌المللی تابعیت   ۱- حقوق بین‌الملل خصوصی رشته‌ای از حقوق است که: ۱) از روابط افراد و دولت‌ها بحث می‌کند. ۲) از روابط تجاری افراد با یکدیگر بحث می‌کند. ۳) از روابط افراد در زندگی بین‌المللی بحث می‌کند. ۴) هیچ‌کدام ۲- کدامیک از موارد زیر از فواید […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۱/۱۷

 پاسخنامه حقوق بین الملل خصوصی(۱)   ۲۱۶- گزینه “الف” صحیح است؛ با عنایت به مفاد و موضوع و منابع و هدف حقوق بین الملل خصوصی و همچنین مطابق کنوانسیون های بین المللی، حقوق بین الملل خصوصی، بخشی از حقوق داخلی و راهی برای شناخت و درک بهتر از حقوق داخلی است. ۲۱۷- گزینه “ب” صحیح […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۱/۱۷

حقوق بین الملل خصوصی(۱)   ۲۱۶- حقوق بین الملل خصوصی ………….. الف) بخشی از حقوق داخلی محسوب می شود.                             ب) بخشی از حقوق بین الملل است. ج) جنبه بین الملل آن غالب است.                                          د) از حیث مرجع رسیدگی به دعاوی حقوق بین الملل عمومی نزدیکتر است. ۲۱۷- سکونت چه نقشی در تعیین تابعیت دارد؟ الف) […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۱/۰۸

۲۳۶- گزینه “الف“ صحیح است؛          ۲۳۷- گزینه “د“ صحیح است؛                      ۲۳۸- گزینه “ج“ صحیح است؛ به استناد ماده ۹۷۳ ق.م. ۲۳۹- گزینه “ب” صحیح است؛             ۲۴۰- گزینه “ج“ صحیح است؛ ۲۴۱- گزینه “ب“ صحیح است؛ صدر ماده ۹۶۸ […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۱/۰۸

۲۳۶- در توصیف قضیه متنازع فیه، کدام مورد رعایت می شود؟ الف) از تحلیل قضیه شروع شده و با تطبیق آن با قاعده خاتمه می یابد. ب) به عنصر خارجی توجه شده و سپس ماهیت حقوقی آن تعیین می گردد. ج) به انواع حقوق توجه شده و سپس استخراج قاعده می شود. د) طبقه بندی […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۱/۰۷

۲۳۶- گزینه “ب“ صحیح است؛                 ۲۳۷- گزینه “د“ صحیح است؛                  ۲۳۸- گزینه “ب“ صحیح است؛ ۲۳۹- گزینه “د” صحیح است؛                  ۲۴۰- گزینه “ج“ صحیح است؛                  ۲۴۱- گزینه “د“ صحیح است؛ ۲۴۲- گزینه “ج“ صحیح است؛                  ۲۴۳- گزینه “الف“ صحیح است؛               ۲۴۴- گزینه “ج“ صحیح است؛ ۲۴۵- گزینه “الف“ صحیح […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۱/۰۷

۲۳۶- اگر کسی تابعیت ایران را ترک کند حداکثر تا چه مدتی می تواند در ایران باقی بماند؟ الف) ۳ ماه                                   ب) یک سال                                ج) یک سال و ۳ ماه                             د) ۶ ماه ۲۳۷- بیگانگان طبق قانون کدامیک از مشاغل زیر را می توانند انتخاب کنند؟ الف) سردفتر اسناد رسمی                 ب) وکالت دادگستری                    ج) […]