تصویر ثابت

نفرات برتر
ارسال شده در تاریخ : ۹۵/۰۲/۲۶

به نام خدا سلسله یادداشت های موفقیت در آزمون های حقوقی ۹۵ نوبت (۱۱): اهمیت انتخاب منابع مطالعاتی هدفمند pdf آزمون های حقوقی شغلی یا تحصیلات تکمیلی به ترتیب زمانی در سال ۹۵ برگزار و دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوقی یا فقه و مبانی حقوق اسلامی با کیفیت های علمی متفاوت در هریک از آزمون […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۱/۱۸

پاسخنامه حقوق اساسی(۱)   ۱۴۱- گزینه “د” صحیح است؛       ۱۴۲- گزینه “د” صحیح است؛                  ۱۴۳- گزینه “الف” صحیح است؛   ۱۴۴- گزینه “ج” صحیح است؛ ۱۴۵- گزینه “الف” صحیح است؛   ۱۴۶- گزینه “ج” صحیح است؛      ۱۴۷- گزینه “ج” صحیح است؛ ۱۴۸- گزینه “ج” صحیح است؛      ۱۴۹- گزینه “الف” صحیح است؛ […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۱/۱۸

حقوق اساسی(۱)   ۱۴۱- عنصر قدرت سیاسی در حقوق اساسی: الف)ناشی از آداب و سنت است.                                                           ب)ضرورت سلطه زمامدار مطلق است. ج)ناشی از حاکمیت مطلق گروههای ذی نفوذ است.                                   د)ضرورت و ضمانت اجرای نظام حقوقی در جامعه سیاسی است. ۱۴۲- رهبری در مقام ولایت مطلقه امر ……………. الف)می تواند مجلس را منحل کند. ب)می تواند […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۱/۰۸

۱۶۱- گزینه “ب“ صحیح است؛                               ۱۶۲- گزینه “ج“ صحیح است؛                    ۱۶۳- گزینه “د“ صحیح است؛

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۱/۰۸

۱۶۱- در دولت های تکبافت: الف) واحدهای استانی و منطقه ای دارای استقلال سیاسی هستند. ب) می توان سرزمین را به شکل منطقه ای و استانی تقسیم و اداره کرد. ج) عدم تمرکز نوعی تمرکززدایی و متضمن استقلال اداری و سیاسی است. د) روش عدم تراکم حاکم و اداره امور با نمایندگان مردم محل است. […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۱/۰۷

۱۶۱- گزینه “د“ صحیح است؛                  ۱۶۲- گزینه “د“ صحیح است؛                  ۱۶۳- گزینه “الف“ صحیح است؛ ۱۶۴- گزینه “الف” صحیح است؛               ۱۶۵- گزینه “ج“ صحیح است؛                  ۱۶۶- گزینه “الف“ صحیح است؛ ۱۶۷- گزینه “د“ صحیح است؛                  ۱۶۸- گزینه “ج“ صحیح است؛                  ۱۶۹- گزینه “الف“ صحیح است؛ ۱۷۰- گزینه “ج“ صحیح […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۱/۰۷

۱۶۱- دو عامل اساسی در ساختار کشورهای فدرال چیست؟ الف) روابط سیاسی داخلی و بین الملل                                                  ب) وجود دستگاه قضایی ایالتی و فدرال ج) وجود سازمانهای قانونگذاری ایالتی و فدرال                                       د) عامل وحدت و عامل کثرت ۱۶۲- کدامیک از ویژگی های مربوط به مجریه ریاستی است؟ الف) دو قوه از لحاظ نظری نسبت به یکدیگر […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۱/۰۶

۱۴۱- گزینه “الف“ صحیح است؛                           ۱۴۲- گزینه “د“ صحیح است؛                  ۱۴۳- گزینه “ج“ صحیح است؛ ۱۴۴- گزینه “ب” صحیح است؛                             ۱۴۵- گزینه “ج“ صحیح است؛                  ۱۴۶- گزینه “ب“ صحیح است؛ ۱۴۷- گزینه “الف“ صحیح است؛                           ۱۴۸- گزینه “ب“ صحیح است؛                 ۱۴۹- گزینه “الف“ صحیح است؛ ۱۵۰- گزینه “ج“ صحیح است؛                              […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۱/۰۶

۱۴۱- استقرار حقوقی و سیاسی انتخابات در شکل نهایی آن متعاقب ظهور کدام نظریه است؟ الف)حاکمیت ملی                           ب)حاکمیت مردم                          ج)تفکیک قوا                                د)دموکراسی مستقیم ۱۴۲- در مقایسه بین نظام ریاستی و پارلمانی کدام گزینه صحیح است؟ الف)وزیران و همکاران رئیس جمهور در نظام ریاستی هیچگونه مسئولیتی ندارند. ب)در نظام پارلمانی هیأت دولت حق انحلال پارلمان را […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۱/۰۵

۱۴۱- گزینه “ج“ صحیح است؛                              ۱۴۲- گزینه “ج“ صحیح است؛                  ۱۴۳- گزینه “ج“ صحیح است؛ ۱۴۴- گزینه “د” صحیح است؛                              ۱۴۵- گزینه “ب“ صحیح است؛                 ۱۴۶- گزینه “الف“ صحیح است؛ ۱۴۷- گزینه “ج“ صحیح است؛                              ۱۴۸- گزینه “د“ صحیح است؛                  ۱۴۹- گزینه “ج“ صحیح است؛ ۱۵۰- گزینه “الف“ صحیح است؛                           […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۱/۰۵

۱۴۱- عبارت(سیاست ما عین دیانت ماست) ابتکار کدامیک از فقها بوده است؟ الف)شیخ فضل الله نوری                   ب)علامه نائینی                             ج)سید حسن مدرس                       د)امام خمینی ۱۴۲- در تکوین قواعد حقوق عمومی کدامیک از موارد زیر مهمترین مشخصه مادی آن است؟ الف)سود فرد                                ب)منافع اجتماعی                          ج)امری بودن قواعد                       د)تسلط منافع عمومی ۱۴۳- حقوق اساسی عبارت است از: الف)حقوق […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۱/۰۴

۱۴۱- گزینه “د“ صحیح است؛                   ۱۴۲- گزینه “د“ صحیح است؛                  ۱۴۳- گزینه “د“ صحیح است؛ ۱۴۴- گزینه “الف” صحیح است؛               ۱۴۵- گزینه “ب“ صحیح است؛                 ۱۴۶- گزینه “د” صحیح است؛      ۱۴۷- گزینه “د“ صحیح است؛                  ۱۴۸- گزینه “ج“ صحیح است؛                  ۱۴۹- گزینه “ب“ صحیح است؛     ۱۵۰- گزینه […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۱/۰۴

۱۴۱- با توجه به اینکه طبق اصل ۱۰۵ قانون اساسی، تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد، در مورد انطباق با موازین اسلام، کدام گزینه صحیح است؟ الف)شورای نگهبان مصوبات شوراها را با موازین اسلام انطباق می دهد. ب)مردم می توانند درخواست ابطال شوراها را با از دادگاه عمومی درخواست نمایند. ج)فرمانداری […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۱/۰۳

۱۴۱۱۴۱- گزینه “د“ صحیح است؛              ۱۴۲- گزینه “ب“ صحیح است؛                 ۱۴۳- گزینه “د“ صحیح است؛ ۱۴۴- گزینه “ج” صحیح است؛                  ۱۴۵- گزینه “ج“ صحیح است؛                  ۱۴۶- گزینه “ج“ صحیح است؛ ۱۴۷- گزینه “الف“ صحیح است؛                ۱۴۸- گزینه “ج“ صحیح است؛                  ۱۴۹- گزینه “الف“ صحیح است؛ ۱۵۰- گزینه “الف“ صحیح […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۱/۰۳

۱۴۱- منظور از قدرت نظام نامه ای قوه مجریه ……………. الف)حق ابتکار یا تهیه لوایح قانونی به صورت نظامنامه ای است.                      ب)قدرت ناشی از اجرای تصمیمات قوای سه گانه است. ج)حق ابتکار یا تهیه لوایح قانونی به منظور پیشنهاد قوه مقننه است.       د)حق تدوین آئین نامه های ماهوی و اتخاذ تصمیمات قابل اجرا به موجب […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۱/۰۲

۱۴۱- گزینه “د“ صحیح است؛.                  ۱۴۲- گزینه “ب“ صحیح است؛                ۱۴۳- گزینه “ب” صحیح است؛      ۱۴۴- گزینه “ب“ صحیح است؛ ۱۴۵- گزینه “الف“ صحیح است؛              ۱۴۶- گزینه “الف“ صحیح است؛              ۱۴۷- گزینه “ب“ صحیح […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۱/۰۲

۱۴۱- بر اساس مقررات جدید شناسایی موارد نسخ ضمنی قوانین و ارائه پیشنهاد جهت نسخ آنها به هیأت رئیسه مجلس به عهده  کدام مرجع است؟ الف)نایب رئیس مجلس شورای اسلامی                                                            ب)کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ج)اداره کل تنقیح قوانین ریاست جمهوری                                                         د)معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ۱۴۲- رئیس جمهور، معاونان او و وزیران …………….. الف) […]