تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ شنبه ۱۳ آذر

به نام خدا

پیشنهاد ویژه: آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری

به کلیه داوطلبان دارای مدرک کارشناسی حقوق که آزمون وکالت ۹۵ شرکت نموده اند پیشنهاد می گردد تا اعلام نتیجه آزمون ، خود را برای حضور موفق در آزمون های کارشناسی ارشدو دکتری حقوق آماده نمایند.

 

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 8 ؟