تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ یکشنبه ۰۷ آذر

به نام خدا

این روزهای داوطلبان آزمون وکالت۹۵

آزمون وکالت ۹۵روز جمعه۵آذربرگزارشد. هریک از داوطلبان آزمون براساس عملکرد خود در وضعیت متفاوتی قراردارد. سخت ترین شرایط خاص افرادی است که میانگین کل درصدهای آنها بین ۶۵-۵۵ درصداست. به هرحال چاره ای جز انتشار کلید اسکودا نیست . پس بهتر است حداقل تا یک هفته دیگر منتظر ماند.

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 7 ؟