تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ شنبه ۰۶ آذر

به نام خدا

کیفیت سوالات آزمون وکالت۹۵

با توجه به انتشار سوالات و کلید پیشنهادی آزمون وکالت ۹۵، به نظر می رسد در مجموع کیفیت سوالات در سطح خوبی بوده است و رضایتمندی بیشتر داوطلبان موید این ادعاست. البته درپاسخگویی به تعدادی از سوالات ، اختلاف نظر است که با انتشار کلید سوالات در سایت سازمان سنجش احتمالا رفع ابهام خواهد شد.

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 5 ؟