تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ پنج شنبه ۲۵ شهریور

با امضای وزیر آموزش و پرورش شیوه نامه آیین نامه ساماندهی صدور و تایید مدرک تحصیلی دانش آموزان به ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور ابلاغ شد.

به گزارش روز پنجشنبه گروه فرهنگی ایرنا، در اجرای بند ۱۱ مصوبه نهصدوهفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۴، شیوه نامه اجرائی آیین نامه ساماندهی صدور و تائید مدارک تحصیلی دانش آموزان جهت اجرا به تمامی مناطق و نواحی آموزش و پرورش و واحدهای آموزشی دوره های اول و دوم ابتدایی و دوره های اول و دوم متوسطه تابع ادارات کل آموزش و پرورش استان های سراسر کشور ابلاغ می شود.
دربند یک این شیوه نامه آمده است: ورود اطلاعات و ثبت سوابق تحصیلی دانش آموزان و همچنین مدیریت فرایند صدور مدارک تحصیلی و اسناد آموزشی، در مدت تحصیل دانش آموز، در سامانه های مربوط به ویژه سامانه جامع موضوع بند ۱ آیین نامه فوق، بادقت و نظارت کامل و مسئولیت مدیر و توسط معاون اجرایی واحد آموزشی صورت پذیرد.
اساس بند ۲ این شیوه نامه؛ شروط پذیرش گواهینامه مهارتی؛ دارا بودن مجوز رسمی از آموزش و پرورش، دارا بودن تاییدیه رسمی از ادارات مناطق و شهرستانها یا تاییدیه اصالت گواهینامه مهارتی، با استعلام کتبی و محرمانه توسط نماینده آموزش و پرورش یا به روش الکترونیکی از مرجع صادر کننده عنوان شده است.
مطابق بند شش این آیین نامه؛ درمدارس دولتی و غیردولتی، مسئولیت صدور مدارک تحصیلی به عهده مدیر مدرسه است و در مدارس وابسته و غیردولتی نیز مسئولیت مدیر نافی مسئولیت و پاسخگویی موسس یا نماینده حقوقی آن موسسه نخواهد بود.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، براساس این شیوه نامه؛ به منظور آشنایی با سامانه ها و قوانین و مقررات مرتبط با مسئولیت مدیران و معاونان مدرسه، قبل از انتصاب و در حین انجام مسئولیت، ضروری است اداره آموزش و پرورش دوره های آموزشی و توجیهی برای آنان برگزار کند ، شرکت در این دوره ها، الزامی می باشد و نظارت برحسن اجرای این شیوه نامه برعهده مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان است.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 4 ؟