تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ یکشنبه ۳۱ مرداد

به گزارش ایرنا، شورای پول و اعتبار دو سال پیش دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های صرافی را تصویب کرد که بر اساس ماده ۴۵ آن صرافی های موجود دارای مجوز از بانک مرکزی تا تاریخ ابلاغ آن موظفند حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب آن خود را با مفاد آن تطبیق دهند.
در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: حکم مقرر در ماده ۴۵ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها (مصوب ۲۸ مرداد ۹۳) شورای پول و اعتبار، هم صرافی هایی را در بر می گیرد که مدت زمان مجوز فعالیت آنها هنوز منقضی نشده و هم صرافی هایی را که مدت زمان مجوز فعالیت آنها منقضی شده است.
بر این اساس و نظر به این که تعمیم شرایط ماده ۴۵ دستورالعمل به صرافی هایی که مدت زمان مجوز فعالیت آنها هنوز منقضی نشده، مغایر حق مکتسب اشخاصی است که بر اساس دستورالعمل های مربوط برای آنها مجوز فعالیت صادر شده است، بنابراین اطلاق این ماده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
این رای در ۲۶ مرداد با امضای محمدکاظم بهرامی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 3 ؟