تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ پنج شنبه ۱۴ مرداد

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ناصر سراج در این نامه با استناد به قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰ اردیبهشت ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی خطاب به مدیران ارشد دستگاه های اجرایی متذکر شده است که از تاریخ ابلاغ قانون مذکور، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه، بازنشسته و یا بازخرید شده و یا بشوند، در دستگاه های دولتی و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع است.
وی درادامه خطاب به مدیران ارشد دستگاه های اجرایی یادآورشده است: به موجب قانون مذکور، دستگاه های مشمول موظفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی که بر خلاف مفاد قانون به کار گرفته شدند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند و افراد مذکور نیزباید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند و همچنین پرداخت هرگونه وجهی پس ازمهلت مقرر، ازهرمحل و تحت هرعنوان درحکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان به مسئولان اجرایی هشدار داده است: کلیه دستگاه های مشمول این قانون مکلفند مفاد قانون مذکور را رعایت کنند و این سازمان به کلیه واحدهای بازرسی خود مأموریت داده تا در راستای نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور، ضمن بهره گیری از تمامی ظرفیت های قانونی بر اجرای صحیح و کامل این قانون نظارت و دستگاه ها و افراد متخلف را به مراجع قانونی معرفی کند.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 + 1 ؟