تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ یکشنبه ۲۰ تیر

فیلم کارگاه قوانین خاص آیین دادرسی کیفری – قسمت پنجم : آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

دکتر علیرضا نوبهاری طهرانیبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 8 ؟