تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت

به این وسیله پیش نویس لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان ها که به موجب نامه شماره ۵۰۰/۵۹۸/۹۰۰۰ مورخ ۹۵/۱/۲۹ معاون محترم حقوقی قوه قضائیه جهت کسب نظر همکاران صاحب نظر به کانون واصل گردیده است، منتشر می گردد.

خواهشمند است نکات اصلاحی و تکمیلی پیشنهادی خود را جهت جمع بندی و ارائه به آن معاونت حداکثر تا مورخ ۲۰/۰۳/۹۵ به کانون اعلام فرمائید.

                            دکتر امیر حسین آبادی

                              رییس کانون وکلای دادگستری مرکز

 
 
 
 
 
 
 
 


به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 7 ؟