تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ شنبه ۰۴ اردیبهشت

به گزارش ایرنا ازقوه قضاییه، محمد فیروزی با اشاره به آثارمثبت هیات ممیزی افزود: از زمان آغاز فعالیت هیات ممیزی شاهد ارتقای قضات به لحاظ کمی و کیفی بوده ایم بطوریکه تعداد قضاتی که قابل آموزش و تذکر بوده اند کاهش محسوسی داشته است.
وی اظهارکرد: درصورتیکه منابع انسانی استان ها در انجام امور مرتبط به آموزش های قضات استانداردهای لازم را رعایت کنند، شاهد رشد علمی قضات خواهیم بود.
معاون دادستان کل کشورگفت: هیات ممیزی از قضات عالی رتبه دادگستری تشکیل شده و وظیفه اش بررسی سوابق قضاتی است که درخواست تغییر سمت قضایی دارند.
فیروزی افزود: هیات ممیزی قضات را به لحاظ علمی، حفاظتی و سابقه مدیریتی ارزشیابی می کند و در اختیار کمیسیون ارتقاء قضایی قرارمی دهد براین اساس نتایج بازرسی از افراد دراستان ها، گزارش های مردمی، ارزیابی آراء قضات در روند ارتقاء و انتصاب بسیار مهم است.
وی بیان داشت: دادسراها نهالی است که اگر قاضی درست در آن پرورش یابد، شاکله قدرتمندی در دستگاه قضایی کشور به وجود خواهد آمد.
معاون دادستان کل کشور درپایان اظهارامیدواری کرد: تمام شاخص های قانونی برای ارتقاء قضات بدون تبعیض رعایت شود تا تصمیم گیری های هیات ممیزی به ارتقای علمی و عملی قضات منجر شود.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 + 2 ؟