تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ پنج شنبه ۱۹ فروردین

به گزارش ایرنا از سازمان زندان ها، اصغر جهانگیر در این نشست با اشاره به برنامه های سال گذشته سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه های مختلف و آسیب شناسی آنها پرداخت.
رئیس سازمان زندان ها گفت: آمارهای دقیق، مستند و قابل دفاع به عنوان سرمایه های ارزشمند یک سازمان تلقی می شوند که باید با رویکرد علمی در تمامی شاخص ها و ماموریتهای سازمان فعالیت های صورت گرفته احصاء و ارائه شود.
جهانگیر افزود: زمانی برنامه ریزی های ما به نتیجه خواهد نشست که توام با نظارت علمی و پیگیری موثر باشد.
رئیس سازمان زندان ها به ضرورت مساله ارزیابی عملکرد سازمان اشاره کرد و گفت: همه ادارات باید با تهیه گزارش عملکرد سالانه ضمن ارزیابی به رفع نواقص احتمالی و نقاط ضعف و همچنین تقویت نقاط قوت بپردازند تا ماموریت های سازمان به نحوه شایسته انجام شود.
مشاور رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن انتقاد از برخی قوانین حبس زا گفت: برخی از قوانین حبس زا موجب بروز زمینه های آسیب در اجتماع به ویژه در حوزه خانواده زندانیان است که باید مورد بازنگری قرار گیرد.
جهانگیر افزود: رسیدگی به وضعیت خانواده های زندانیان همچنان یکی از مهمترین اولویت های سازمان زندان هاست که امیدوارم در سال جاری در این حوزه اقدامات بیشتری صورت بگیرد.
رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه در این نشست با طرح موضوعات مختلفی در حوزه های اشتغال، بهداشت و درمان، امور مالی و حوزه قضایی، خواستار ارائه گزارش عملکرد ادارات کل مختلف در سال ۹۴ شد تا به دقت مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گیرد و بتوان نقاط ضعف را مرتفع و نقاط قوت را افزایش داد.
گفتنی است در ابتدای این نشست که با حضور معاونین و مدیران ستادی برگزار شد، رئیس سازمان زندان ها با اشاره به فرا رسیدن فصل بهار، آن را نشانه حیات طبیعت دانست و گفت: ارزش هر موجودی به حیات اوست و اگر انسان ها از این پیام طبیعت الهام نگیرند و در خواب غفلت بسر ببرند دچار خسران خواهند شد.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 6 ؟