تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ دوشنبه ۲۴ اسفند

در استان تهران در مجموع ۳۸۳۰ نفر مشتمل بر ۱۰۰۰ نفر زن و ۲۸۳۰ نفر مرد، در استان سمنان مجوعا ۲۲۰ نفر مشتمل بر ۶۸ نفر زن و ۱۵۲ نفر مرد، در استان یزد در مجموع ۱۸۸ نفر مشتمل بر ۷۳ نفر زن و ۱۱۵ نفر مرد، در استان سیستان و بلوچستان ۷۶ نفر مشتمل بر ۱۸ زن و ۵۸ مرد و در نهایت در استان هرمزگان ۱۴۸ نفر مشتمل بر ۴۳ نفر زن و ۱۰۵ نفر مرد در انتخابات شرکت نموده اند.
مدیر داخلی کانون افزود: در میان رای دهندگان تعداد ۲۱۴۳ نفر برای اولین بار درانتخابات کانون وکلا شرکت نموده اند. این گروه از وکلا از تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۲ لغایت ۱۳/۱۲/۱۳۹۴ پروانه وکالت خود را دریافت نموده بودند که ۱۳۰۴ نفر از آنان مرد و ۸۳۹ نفر زن بوده اند. تعداد ۱۱۴۴ نفر نیز در دوسال ماقبل آن یعنی از تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ لغایت ۲۲/۱۲/۱۳۹۲ پروانه وکالت دریافت نموده بودند که ۶۹۰ نفر مرد و ۴۵۴ نفر زن می باشند که این آمار نشان دهنده مشارکت بالای وکلای جوان در این دوره از انتخابات بوده است. بنابراین ٨۵ در صد رای دهندگان از استان تهران و مشارکت کل ۴٠ در صد بوده است.
به گزارش سیمرغ عدالت، مدیریت داخلی کانون وکلای دادگستری، در خصوص وکلاى واجد شرایط براى شرکت در انتخابات، بیان نمودند: همانطور که ذکر گردید، حدود ١١۴٣٧ نفر وکیل واجد شرایط رای دادن بودند که به تفکیک استانها، در استان تهران، تعداد ٩٠۴٠ نفر انان دارای پروانه پایه یک تهران هستند و از این میان ۵٩٧١ نفر مرد و ٣٠۶٩ نفر خانم می باشند و همچنین ۴ نفر وکیل پایه دو در استان تهران وجود دارند .
در استان سمنان ۷۲۲ نفر از وکلاى پایه یک واجد شرایط راى دادن بودند که از این میان ۴٣٩ نفر مرد و ٢٢٩نفر زن هستند و ٢نفر وکیل پایه دو وجود دارد.

در استان یزد، مشتمل بر ٧۵۴ نفر وکیل پایه یک دادگستری هستند که ۴۵۵ نفر مرد و ٢٩٩نفر زن هستند و ٢نفر وکیل پایه دو هستند.

در استان سیستان و بلوچستان تعداد ۲۵۶ نفر وکیل پایه یک مشتمل بر ١٩١نفر مرد و ۶۵نفر زن و فاقد حضور وکیل پایه دو می باشد.

در استان هرمزگان نیز تعداد ۶۵٧نفر وکیل پایه یک مشتمل بر ۴٢٢ نفر مرد و ٢٣۵ زن واجد شرایط راى دادن هستند.

دکتر زاهدپاشا در خصوص امار راى دهندگان دوره هاى پیش نیز اظهار داشت :
در انتخابات سال ۱۳۸۰، تعداد ١٨۶٩ نفر وکیل در انتخابات شرکت نمودند این تعداد در دوره هاى بعدى نیز به شرح ذیل است:
سال ۱۳۸۲، تعداد ١٧٨٣نفر
سال ۱۳۸۴، تعداد ١٨٣٠نفر
سال ۱۳۸۶، تعداد ٢٣٢٩نفر
سال ۱۳۸۸ ، تعداد ۳۸۱۷ نفر
سال ۱۳۹۰ ، تعداد ۴۰۶۳ نفر
سال ۱۳۹۲ ، تعداد ۳۴۴۷ نفر
زاهدپاشا در پایان اظهار داشت: در انتخابات پیش رو با توجه به اقدامات ریاست محترم کانون، براى همه وکلاى دادگسترى براى اولین بار دعوتنامه ارسال شد. از این رو پیش بینى مشارکت بیشتر وکلا در این انتخابات وجود داشت.
همچنین بلافاصله پس از خاتمه ساعات راى گیرى، صندوق ها پلمپ و در حضور هیات نظارت و عوامل اجرایى در اتاق مخصوصى نگهدارى گردید. شمارش ارا صبح روز جمعه ١۴ اسفند به وسیله کارمندان کانون با نظارت هیات نظارت صورت پذیرفت و منتخبین وکلای دادگستری مشخص گردیدند.
در پایان لازم میدانم از همه وکلای دادگستری، رای دهندگان محترم و همچنین نامزدها که همکاری لازم را داشته اند، تشکر نمایم.
در گفتگو با دکتر صمد زاهد پاشا، مدیرداخلی کانون وکلای دادگستری مرکز

انتخابات بیست و نهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز روز پنج شنبه ۱۳ اسفند ماه برگزار گردید. در این دوره برگزاری انتخابات، شاهد تغییراتی نظیر ایجاد فضای ویژه استراحت و پذیرایی از رای دهندگان ، نظم ویژه در تبلیغات و ثبت آراء در سیستم بودیم.
به همین منظور و به جهت اطلاع از آمار و روند برگزاری انتخابات، گفتگویی با مدیر محترم داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز، جناب آقای دکتر صمد زاهد پاشا انجام داده ایم.
زاهد پاشا در خصوص آمار کل رای دهندگان در انتخابات به نقش نو اعلام کرد: آمار رای دهنگان در کل ۴۴۷۰ نفر از میان۱۱۴۳۷ وکیل واجد شرایط بوده است که از این میان حدود ۱۲۱۰ نفر زن و ۳۲۶۰ نفر مرد می باشند. وی در ادامه، حدود آمار رای دهندگان به تفکیک استان ها را بدین شرح بیان نمود:
در استان تهران در مجموع ۳۸۳۰ نفر مشتمل بر ۱۰۰۰ نفر زن و ۲۸۳۰ نفر مرد، در استان سمنان مجوعا ۲۲۰ نفر مشتمل بر ۶۸ نفر زن و ۱۵۲ نفر مرد، در استان یزد در مجموع ۱۸۸ نفر مشتمل بر ۷۳ نفر زن و ۱۱۵ نفر مرد، در استان سیستان و بلوچستان ۷۶ نفر مشتمل بر ۱۸ زن و ۵۸ مرد و در نهایت در استان هرمزگان ۱۴۸ نفر مشتمل بر ۴۳ نفر زن و ۱۰۵ نفر مرد در انتخابات شرکت نموده اند.
مدیر داخلی کانون در گفتگو با سیمرغ عدالت و هفته نامه نقش نو اظهار داشتند: در میان رای دهندگان تعداد ۲۱۴۳ نفر برای اولین بار درانتخابات کانون وکلا شرکت نموده اند. این گروه از وکلا از تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۲ لغایت ۱۳/۱۲/۱۳۹۴ پروانه وکالت خود را دریافت نموده بودند که ۱۳۰۴ نفر از آنان مرد و ۸۳۹ نفر زن بوده اند. تعداد ۱۱۴۴ نفر نیز در دوسال ماقبل آن یعنی از تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ لغایت ۲۲/۱۲/۱۳۹۲ پروانه وکالت دریافت نموده بودند که ۶۹۰ نفر مرد و ۴۵۴ نفر زن می باشند که این آمار نشان دهنده مشارکت بالای وکلای جوان در این دوره از انتخابات بوده است. بنابراین ٨۵ در صد رای دهندگان از استان تهران و مشارکت کل ۴٠ در صد بوده است.
به گزارش سیمرغ عدالت، مدیریت داخلی کانون وکلای دادگستری، در خصوص وکلاى واجد شرایط براى شرکت در انتخابات، بیان نمودند: همانطور که ذکر گردید، حدود ١١۴٣٧ نفر وکیل واجد شرایط رای دادن بودند که به تفکیک استانها، در استان تهران، تعداد ٩٠۴٠ نفر انان دارای پروانه پایه یک تهران هستند و از این میان ۵٩٧١ نفر مرد و ٣٠۶٩ نفر خانم می باشند و همچنین ۴ نفر وکیل پایه دو در استان تهران وجود دارند .
در استان سمنان ۷۲۲ نفر از وکلاى پایه یک واجد شرایط راى دادن بودند که از این میان ۴٣٩ نفر مرد و ٢٢٩نفر زن هستند و ٢نفر وکیل پایه دو وجود دارد.

در استان یزد، مشتمل بر ٧۵۴ نفر وکیل پایه یک دادگستری هستند که ۴۵۵ نفر مرد و ٢٩٩نفر زن هستند و ٢نفر وکیل پایه دو هستند.

در استان سیستان و بلوچستان تعداد ۲۵۶ نفر وکیل پایه یک مشتمل بر ١٩١نفر مرد و ۶۵نفر زن و فاقد حضور وکیل پایه دو می باشد.

در استان هرمزگان نیز تعداد ۶۵٧نفر وکیل پایه یک مشتمل بر ۴٢٢ نفر مرد و ٢٣۵ زن واجد شرایط راى دادن هستند.

دکتر زاهدپاشا در خصوص امار راى دهندگان دوره هاى پیش نیز اظهار داشت :
در انتخابات سال ۱۳۸۰، تعداد ١٨۶٩ نفر وکیل در انتخابات شرکت نمودند این تعداد در دوره هاى بعدى نیز به شرح ذیل است:
سال ۱۳۸۲، تعداد ١٧٨٣نفر
سال ۱۳۸۴، تعداد ١٨٣٠نفر
سال ۱۳۸۶، تعداد ٢٣٢٩نفر
سال ۱۳۸۸ ، تعداد ۳۸۱۷ نفر
سال ۱۳۹۰ ، تعداد ۴۰۶۳ نفر
سال ۱۳۹۲ ، تعداد ۳۴۴۷ نفر
زاهدپاشا در پایان اظهار داشت: در انتخابات پیش رو با توجه به اقدامات ریاست محترم کانون، براى همه وکلاى دادگسترى براى اولین بار دعوتنامه ارسال شد. از این رو پیش بینى مشارکت بیشتر وکلا در این انتخابات وجود داشت.
همچنین بلافاصله پس از خاتمه ساعات راى گیرى، صندوق ها پلمپ و در حضور هیات نظارت و عوامل اجرایى در اتاق مخصوصى نگهدارى گردید. شمارش ارا صبح روز جمعه ١۴ اسفند به وسیله کارمندان کانون با نظارت هیات نظارت صورت پذیرفت و منتخبین وکلای دادگستری مشخص گردیدند.
در پایان لازم میدانم از همه وکلای دادگستری، رای دهندگان محترم و همچنین نامزدها که همکاری لازم را داشته اند، تشکر نمایم.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 5 ؟