تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۹ بهمن ۹۴ ساعت ۰۷:۴۲
۹۴ شنبه ۱۶ آبان

به نام خدا

 

 pdf

در تاریخ ۱۱ آبان، آمار ثبت نام کنندگان در آزمون وکالت ۹۴ به تفکیک هر کانون رسماً اعلام شد.

 

 

س قبولی در هر کانون را جداگانه بررسی می نماییم. 

اول) نگاهی مقایسه ای به آمار ثبت نام و ظرفیت پذیرش در سال های ۹۳ و ۹۴

آمار ثبت نام و ظرفیت پذیرش در سالهای ۹۳ و ۹۴ به شرح ذیل است:

 

ردیف نام کانون ثبت نام ۹۳ ظرفیت پذیرش۹۳ ثبت نام ۹۴ ظرفیت پذیرش۹۴
۱ مرکز ۱۵۸۰۲ ۱۰۰۰ ۲۱۸۰۳ ۱۰۰۰
۲ آذربایجان شرقی ۳۲۴۳ ۱۲۰ ۳۳۱۲ ۹۰
۳ فارس ۳۴۵۵ ۱۳۶ ۴۱۵۵ ۱۱۰
۴ اصفهان ۲۶۲۱ ۱۳۰ ۳۳۴۸ ۱۳۰
۵ آذربایجان غربی ۱۹۱۷ ۵۶ ۲۲۸۶ ۴۴
۶ مازندران ۱۸۸۳ ۷۲ ۲۳۶۷ ۷۲
۷ خراسان ۲۳۸۵ ۱۲۰ ۱۹۷۴ ۶۰
۸ گیلان ۱۴۳۹ ۵۰ ۲۰۴۸ ۵۰
۹ قزوین ۱۷۲۴ ۷۵ ۱۱۵۴ ۵۰
۱۰ خوزستان ۳۸۴۰ ۱۵۰ ۲۹۶۵ ۵۰
۱۱ کرمانشاه ۱۰۵۴ ۲۵ ۲۲۸۵ ۵۲
۱۲ همدان ۸۵۷ ۳۵ ۱۰۴۶ ۳۵
۱۳ قم ۴۱۰ ۲۰ ۱۲۵۷ ۳۰
۱۴ کردستان ۸۳۳ ۳۰ ۱۰۳۲ ۴۰
۱۵ گلستان ۱۱۸۳ ۴۵ ۱۶۲۷ ۴۵
۱۶ اردبیل ۱۵۴۰ ۵۰ ۱۶۵۰ ۵۰
۱۷ مرکزی(اراک) ۶۰۷ ۲۵ ۷۳۶ ۲۵
۱۸ بوشهر ۱۵۸۶ ۴۵ ۱۹۵۰ ۵۰
۱۹ زنجان ۷۲۰ ۳۰ ۱۰۸۷ ۳۵
۲۰ لرستان ۱۴۱۳ ۴۰ ۱۲۶۴ ۳۵
۲۱ کرمان ۳۶۴۷ ۱۷۶ ۱۶۶۴ ۴۰
۲۲ البرز ۲۵۱۶ ۱۰۰ ۲۸۵۹ ۱۰۰
۲۳ چهارمحال و بختیاری ۸۴۳ ۴۰ ۶۵۹ ۲۰
* جمع کل ۵۵۵۱۸  ۲۵۷۰ ۶۴۵۲۸ ۲۲۱۳

 

 

توجه: در سال ۹۴ در مقایسه با سال ۹۳:

الف. تعداد ۹۰۱۰ نفر، افزایش داوطلب داریم.

ب. تعداد ۳۵۷ نفر، کاهش ظرفیت پذیرش داریم.

 


دوم) پیش بینی احتمال قبولی به تفکیک هر کانون

اگر کیفیت آزمون سال ۹۴ را همانند و هم سطح آزمون سال ۹۳ فرض نماییم و با فرض ثبات سطح علمی شرکت کنندگان می توان وضعیت قبولی در هر کانون را به شرح ذیل پیش بینی نمود.

 

ردیف نام کانون رتبه۹۳ معدل ۹۳ رتبه ۹۲ معدل ۹۲ رتبه ۹۴ معدل قبولی
۱ مرکز ۸۰۰ ۵۷ ۱۰۰۰ ۶/ ۵۴ ۱۰۰۰ ۵۷
۲ آذربایجان شرقی ۴۲ ۹/ ۶۰ ۹۹ ۹/ ۵۳ ۱۲۰ ۵۶
۳ فارس ۵۰ ۲/ ۶۴ ۱۰۰ ۴/ ۶۰ ۱۱۰ ۶۰
۴ اصفهان ۱۰۰ ۷/ ۵۷ ۱۲۵ ۵/ ۵۶ ۱۳۰ ۵۸
۵ آذربایجان غربی ۴۲ ۹/ ۵۵ ۵۵ ۳/ ۵۲ ۴۴ ۵/ ۵۶
۶ مازندران ۴۷ ۵/ ۵۹ ۶۸ ۷/ ۵۴ ۷۲ ۵۸
۷ خراسان ۵۳ ۲/ ۶۴ ۷۸ ۸/ ۶۰ ۶۰ ۶۴
۸ گیلان ۳۴ ۸/ ۵۹ ۴۸ ۲/ ۵۵ ۵۰ ۵۷
۹ قزوین ۳۳ ۵/۶۰ ۵۴ ۶/ ۵۸ ۵۰ ۵۹
۱۰ خوزستان ۹ ۵/ ۶۷ ۴۸ ۸/ ۵۸ ۵۰ ۵۹
۱۱ کرمانشاه ۱۵ ۱/ ۵۷ ۷۸ ۱/ ۴۰ ۵۰ ۵۳
۱۲ همدان ۱۱ ۵/ ۶۴ ۳۲ ۵۷ ۳۵ ۵۸
۱۳ قم ۱۷ ۲/ ۵۴ ۳۴ ۸/ ۴۶ ۳۰ ۵۶
۱۴ کردستان ۲۷ ۷/ ۵۶ ۵۹ ۸/ ۴۷ ۴۰ ۵۵
۱۵ گلستان ۲۵ ۴/ ۵۹ ۴۰ ۵۶ ۴۵ ۵۷
۱۶ اردبیل ۲۵ ۵/ ۶۰ ۴۲ ۲/ ۵۸ ۵۰ ۵/ ۵۷
۱۷ مرکزی(اراک) ۱ ۲/ ۷۵ ۲۵ ۵۵ ۲۵ ۵۶
۱۸ بوشهر ۴۰ ۵۴ ۶۳ ۸/ ۵۳ ۵۰ ۵۵
۱۹ زنجان ۲۷ ۹/ ۵۵ ۳۹ ۱/ ۵۰ ۳۵ ۵۵
۲۰ لرستان ۲۸ ۲/ ۶۰ ۳۵ ۵۹ ۳۵ ۶۰
۲۱ کرمان ۳۳ ۶/ ۶۰ ۶۷ ۸/ ۵۷ ۴۰ ۵۹
۲۲ البرز ۸۴ ۲/ ۵۸ ۹۷ ۹/ ۵۶ ۱۰۰ ۵۸
۲۳ چهارمحال و بختیاری ۱۱ ۵۸ ۲۸ ۵۴ ۲۰ ۵۶


توجه:

۱- معمولاً کیفیت علمی پذیرفته شدگان، نسبت به سال های گذشته ثابت است.

۲- حدود ۱۰ هزار نفر از مجموع داوطلبان احتمال کسب معدل بیش از ۵۰ درصد را دارند. به عبارت دیگر، رقابت واقعی برای قبولی میان همین گروه از داوطلبان می باشد.

۳-در صورت آسان بودن سطح سوالات نسبت به سال ۹۳، حداکثر تا ۵ درصد به حداقل معدل قبولی اضافه خواهد شد.

۴- صورت سخت بودن سطح سوالات نسبت به سال ۹۳، حداکثر تا ۵ درصد از حداقل معدل قبولی کاسته خواهد شد.

 


سوم) وضعیت تغییرات ظرفیت پذیرش و نسبت احتمال قبولی

توجه: علامت (منفی) بیانگر کاهش، علامت (مثبت) بیانگر افزایش و (ــــــ)، بیانگر بدون تغییر است.

 

ردیف نام کانون کاهش ظرفیت افزایش ظرفیت احتمال قبولی نسبت به ظرفیت پذیرش
۱ مرکز  ــــــــ  ــــــــ ۱ به ۲۲
۲ آذربایجان شرقی ۳۰-  ــــــــ ۱ به ۳۷
۳ فارس ۲۶-  ــــــــ ۱ به ۳۸
۴ اصفهان  ــــــــ  ــــــــ ۱ به ۲۶
۵ آذربایجان غربی ۱۲-  ــــــــ ۱ به ۵۲
۶ مازندران  ــــــــ  ــــــــ ۱ به ۳۳
۷ خراسان ۶۰-  ــــــــ ۱ به ۳۳
۸ گیلان  ــــــــ  ــــــــ ۱ به ۴۱
۹ قزوین ۲۵-  ــــــــ ۱ به ۲۳
۱۰ خوزستان ۱۰۰-  ــــــــ ۱ به ۶۰
۱۱ کرمانشاه  ــــــــ ۲۷+ ۱ به ۴۴
۱۲ همدان  ــــــــ  ــــــــ ۱ به ۳۰
۱۳ قم  ــــــــ ۱۰+ ۱ به ۴۲
۱۴ کردستان  ــــــــ ۱۰+ ۱ به ۲۶
۱۵ گلستان  ــــــــ  ــــــــ ۱ به ۳۶
۱۶ اردبیل  ــــــــ  ــــــــ ۱ به ۳۳
۱۷ مرکزی(اراک)  ــــــــ  ــــــــ ۱ به ۳۰
۱۸ بوشهر  ــــــــ ۵+ ۱ به ۳۹
۱۹ زنجان  ــــــــ ۵+ ۱ به ۳۱
۲۰ لرستان ۵-  ــــــــ ۱ به ۳۶
۲۱ کرمان ۱۳۶-  ــــــــ ۱ به ۴۲
۲۲ البرز  ــــــــ  ــــــــ ۱ به ۲۹
۲۳ چهارمحال و بختیاری ۲۰-  ــــــــ ۱ به ۳۳
* مجموع ۳۵۷-  ــــــــ ۱ به ۲۹

 

چند نکته مهم:

۱- کانون مرکز با ۲۱۸۰۳ داوطلب، بیشترین آمار و کانون چهارمحال و بختیاری با ۶۵۹ داوطلب، کمترین آمار ثبت نام را دارند.

۲- بالاترین شانس قبولی در کانون مرکز و پایین ترین شانس قبولی در کانون خوزستان است.

۳- در کانون های اصفهان، مازندران، خراسان، گیلان و کرمان نسبت به شرکت کنندگان خانم نسبت به آقایان بیشتر است.

۴- در مجموع ثبت نام کنندگان، آمار ثبت نام آقایان نسبت خانم ها بیشتر است.

۵-کانون قم، با ۶/ ۲ برابر نسبت به سال گذشته، بالاترین حجم افزایش ثبت نام کنندگان را دارد.

۶- در سال ۹۳، کانون های خراسان، فارس و لرستان بالاترین و کانون های چهارمحال ، خوزستان و آذربایجان غربی، پایین ترین نمره ی قبولی را داشتند.

۷- در سال ۹۳، کانون های مرکز، قزوین و اصفهان بالاترین و کانون های کرمانشاه، خوزستان و گیلان پایین ترین معدل علمی شرکت کنندگان را داشتند.

 

موفق باشید

محمدفرجی

مدیرمؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه

۱۶/ ۸/ ۹۴

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 6 ؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۹

  با سلام
  تحلیل سوالات هر سال بعد از آزمون برگزار می گردد ولی چشم قبل از آزمون پیا مک نمی زنیم.

 • nazi درتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۸

  سلام
  یه خواهشی داشتم ازشما؛اینکه مثل سال گذشته یه روز قبل ازمون وکالت پیامکی حاوی اینکه /تحلیل سوالات ازمون وکالت۹۴فرداساعت۲۰درسایت طرح نوین/
  این پیامو نفرستید؛استرس زاست؛بذاریدبعدازمون وکالت

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۷

  با سلام
  ظرفیت پذیرش ۷۲ نفر است و اگر منظور شما اعمال سهمیه است در همه کانون ها اعمال می گردد.

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۷

  با سلام
  آزمون سال گذشته را فراموش کنید. به فکر آخریبن نمره قبولی امسال باشید.

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۷

  با سلام
  همه موارد به تفکیک بیان شده است و این مورد هم یک تحلیل کلی از آزمون است.

 • غله بر درتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۶

  این کاهش جمعیت که فرمودین داشتیم برای یکسری کانونهابوده یعنی برای من که مثلاساکن اصفهانم درهرصورت این کاهش ظرفیت هیچ تاثیری نداره/حتی اگه ۱۰۰۰تاافزایش ظرفیت داشتیم بازمن دراستان خودم باداوطلبان استان خودم مقایسه میشدم؛باهمان ظرفیت۱۳۰تایی پارسال

 • Ahmad درتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۶

  معدل اخرین نفرازکانونهارودروکالت ۹۳میشه درسایت قراربدین؟؟

 • Ahmad درتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۶

  سلام
  مازندران چرا۱به۳۳؟؟؟ظرفیت نهایی۵۴تاست؛برخلاف سابراستانهای دیگه