کارگاه
آخرين بروزرساني :۱۹ بهمن ۹۴ ساعت ۱۰:۱۰
۹۴ دوشنبه ۱۱ آبان

 

 1. مدت زمان واخواهی حکم محکومیت غیابی کیفری کدام است؟

الف)۱۰ روز از تاریخ ابلاغ.

ب)۲۰ روز از تاریخ ابلاغ.

ج) ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اگر واخواه مقیم ایران باشد و ۱ ماه اگر مقیم خارج از کشور باشد.

د) ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ اگر واخواه مقیم ایران باشد و ۲ ماه اگر مقیم خارج از کشور باشد.

 

 

 1. کدامیک از اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام نسبت به آراء کیفری را ندارند؟

الف) محکوم علیه، وکیل یا نماینده قانونی او.

ب)شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان.

ج) قاضی اجرای احکام کیفری.

د)دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق با قانون و یا عدم تناسب مجازات.

 

 

 1. اگر در حین رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از یک قرار صادره از دادگاه، دادگاه تجدیدنظر آن را خلاف قانون تشخیص دهد چه تصمیمی اتخاذ می کند؟

الف)دادگاه تجدیدنظر قرار صادره را نقض کرده و خود رأساً مبادرت به صدور قرار می نماید.

ب)دادگاه تجدیدنظر بدون نقض قرار صادره آن را اصلاح کرده و از لحاظ ماهوی به پرونده رسیدگی می کند.

ج) دادگاه تجدیدنظر مبادرت به نقض بلا ارجاع قرار صادره می نماید.

د) دادگاه تجدیدنظر قرار را رأساً نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می دهد و آن دادگاه مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.

 

 

 

 1. کدام یک از آراء زیر قطعی است؟

الف) جرایم تعزیری درجه هفت.

ب) جزای نقدی درجه شش تا هشت

ج) جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش به میزان کمتر از خمس دیه کامل.

د) جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش به میزان کمتر از یک دهم دیه کامل.

 

 

 1. در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط کرده باشند؛ تجدیدنظر خواهی آنان:

الف)مطلقاً مسموع نیست.

ب)جز در خصوص صلاحیت دادگاه مسموع نیست.

ج) با توافق طرفین برای یک بار مسموع است.

د) جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی مسموع نیست.

 

 

 

 

 

 1. تجدید نظر خواهی محکومٌ علیه نسبت به جنبه کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم به صورت توأمان ………….

الف)مستلزم پرداخت هزینه نیست.

ب)مستلزم پرداخت هزینه امور حقوقی نیست.

ج)مستلزم پرداخت هزینه امور حقوقی است.

د)مستلزم پرداخت هزینه امور حقوقی و کیفری است.

 

 

 1. هرگاه دادگاه تجدیدنظر تحقیقات انجام شده در مرحله بدوی را ناقص تشخیص دهد:

الف)با صدور قرار رفع نقص پرونده را به دادسرا می فرستد.

ب)مکلف است راسا تحقیقات را انجام دهد.

ج) با صدور قرار رفع نقص پرونده را به دادسرای صادر کننده کیفرخواست یا دادگاه بدوی می فرستد.

د)با صدور قرار رفع نقص پرونده را به دادسرای صادر کننده کیفرخواست یا دادصادر کننده رای می فرستد و یا اینکه خود راسا تحقیقات را تکمیل می کند.

 

 

 1. هر شعبه دیوان عالی کشور چند عضو دارد؟

الف) یک رییس و چهار مستشار

ب)یک رییس و یک مستشار

ج) یک رییس و دو مستشار و به تعداد لازم عضو معاون

د)یک رییس و چهار مستشار و به تعداد لازم عضو معاون

 

 

 1. به موجب قانون جدید آیین دادرسی کیفری کدام گزینه از مصادیق فرجام خواهی نیست؟

الف)ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم

ب) ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به مجازات قانونی متهم

ج)ادعای عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده

د)ادعای عدم توجه به دلایل ابرازی

 

 

 1. در چه صورت ممکن است در دیوان عالی کشور به پرونده خارج از نوبت رسیدگی کرد؟

الف) رییس شعبه رسیدگی کننده تشخیص دهد.

ب)رییس دیوان تشخیص دهد.

ج)رییس دیوان تشخیص دهد که موضوع باعث جریحه دار شدن عفت عمومی است و رسیدگی خارج از نوبت ضرورت دارد.

د)رییس دیوان یا رییس شعبه رسیدگی کننده تشخیص دهد که موضوع باعث جریحه دار شدن عفت عمومی است و رسیدگی خارج از نوبت ضرورت دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 1. رسیدگی در دیوان عالی کشور …………….

الف) با حضور طرفین انجام می شود مگر حضور آنان ضروری نباشد.

ب)بدون حضور طرفین یا وکلای آنها انجام می شود.

ج) بدون حضور طرفین یا وکلای آنها انجام می شود؛مگر دیوان حضور آنان را لازم بداند که در این صورت عدم حضور آنان باعث توقف رسیدگی است.

د) بدون حضور طرفین یا وکلای آنها انجام می شود؛ مگر دیوان حضور آنان را لازم بداند که در این صورت عدم حضور آنان مانع رسیدگی نیست.

 

 

 1. در کدام یک از موارد زیر پرونده پس از نقض رای در دیوان به مرجع صادر کننده رای اعاده می شود؟

الف)نقض قرار

ب)نقض به علت نقص تحقیقات

ج)نقض به علت جرم نبودن عمل انتسابی

د)گزینه الف و ب صحیح است.

 

 

 1. در کدام یک از موارد زیر رای در دیوان نقض بلا ارجاع می شود؟

الف)جرم نبودن عمل انتسابی

ب)مخالفت با قانون

ج)مخالفت با شرع

د)هر سه مورد.

 

 

 1. کدامیک از اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی ندارند؟

الف)محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه همسر و وراث قانونی و وصی او.

ب)دادستان کل کشور.

ج)دادستان مجری حکم.

د)شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او.

 

 

 1. صرف تقاضای اعاده دادرسی…

الف)باعث توقف اجرای حکم است مطلقا.

ب)باعث توقف اجرای حکم نیست مطلقا.

ج)باعث توقف اجرای حکم نیست مگر در مجازات سالب حیات یا سایر مجازاتهای بدنی یا قلع و قمع بنا.

د)باعث توقف اجرای حکم نیست مگر در مجازات سالب حیات یا قلع و قمع بنا.

 

 

 

 

 

 

 1. کدام یک از افراد زیر هرگاه رای قطعی را خلاف بین شرع ببیند این صلاحیت را ندارند که موضوع را به رییس قوه قضاییه جهت اعمال مقررات اعاده دادرسی اعلام کنند؟

الف)دادستان کل کشور

ب)رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح نسبت به آراء دادگاههای نظامی

ج)رییس کل دادگستری استان

د) قاضی اجرای احکام

 

 

 1. کدام گزینه در خصوص آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح است؟

الف)این آراء قطعی و غیرقابل تغییر هستند.

ب)این آراء قطعی هستند و فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق قانون صادر می شود، قابل تغییر می باشند.

ج)این آراء قطعی هستند و فقط به موجب قانون قابل تغییر هستند.

د)این آراء قطعی هستند و فقط به موجب رأی وحدت رویه موخری که مطابق قانون صادر می شود، قابل تغییر می باشند.

 

 

 1. در حوزه قضایی بخش اجرای احکام کیفری با کیست؟

الف)دادستان

ب)دادرس علی البدل

ج)رییس حوزه قضایی یا دادرس علی البدل

د)رییس دادگاه و در غیاب وی دادرس علی البدل

 

 

 1. کدام یک از احکام زیر لازم الاجرا نیست؟

الف)رای قطعی دادگاه بدوی

ب)رایی که به تایید مرجع فرجام رسیده باشد.

ج)رایی که به طور غیابی از دادگاه بدوی صادر شود و نسبت به آن واخواهی نشده باشد.

د)رایی که مرجع تجدیدنظر پس از نقض رای نخستین صادر می کند.

 

 

 1. اجرای علنی مجازات ….

الف)در تمامی مواردی که دادستان تشخیص دهد جایز است.

ب)در موارد مصرحه قانونی به تشخیص دادستان جایز است.

ج)در موارد مصرحه قانونی به تشخیص دادگاه یا تقاضای دادستان جایز است.

د)در موارد مصرحه قانونی یا در مواردی که دادگاه راسا یا به تقاضای دادستان، اجرای علنی مجازات را ضروری بداند، منوط به تصریح در دادنامه جایز است.

 

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده ۴۰۶ ق.ا.د.ک: ” در تمام جرایم، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می‌کند. در این‌صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.”

 

 1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۴۳۳ ق.ا.د.ک: ” اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند: الف- محکومٌعلیه، وکیل یا نماینده قانونی او؛ ب- شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان؛ پ- دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات.

 

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده ۴۵۰ ق.ا.د.ک: ” رییس شعبه، پرونده­های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه می‌کند و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می‌دهد. این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت می‌کند. خلاصه این گزارش در پرونده درج می‌شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید: الف- در صورتی‌که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر میکند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادر کننده رأی می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان،‌آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا دادگاه تجدیدنظر می تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید. ب- هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأیید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده میشود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند. پ- هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رأی اعلام می‌کند. ت- اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی مقتضی صادر می‌کند. ث- در غیر از موارد مزبور در بندهای فوق، هرگاه جرم از جرایم مستوجب مجازات های حدود، قصاص و جرایم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرایم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرایم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرایم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار می کند. طرفین می­توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.”

 

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده ۴۲۷ ق.ا.د.ک: ” آرای دادگاه­های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می­شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:  الف- جرایم تعزیری درجه هشت باشد. ب- جرایم­مستلزم­پرداخت دیه یا ارش،درصورتی­که میزان یا جمع آن­ها کمتر از یک دهم دیه کامل­باشد.”

 

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده ۴۳۰ ق.ا.د.ک: ” در صورتی‌که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی خود را ساقط کنند، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی آنان جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی، مسموع نیست.”

 

 1. گزینه ب صحیح است.

به موجب تبصره ماده ۴۳۶ ق.ا.د.ک: ” تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی محکومٌ‌علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم به‌صورت توأمان، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی نیست.”

 

 1. گزینه د صحیح است.

به بند (الف) ماده ۴۵۰ که در پاسخ به سوال ۳ آمده است توجه کنید.

 

 1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۴۶۲ ق.ا.د.ک: ” دیوان عالی کشور در تهران مستقراست و شعب آن از رییس و دو مستشار تشکیل می شود و مرجع فرجام‏خواهی در جرایم موضوع ماده (۴۲۸) این قانون است.” توجه داشته باشید که شعب دیوان با حضور دو قاضی نیز رسمیت می یابد.

و به موجب ماده ۴۶۳ ق.ا.د.ک: ” دیوان عالی کشور به تعداد لازم عضو معاون دارد که می‌توانند وظایف مستشار یا رئیس را بر عهده گیرند.”

 

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده ۴۶۴ ق.ا.د.ک: ” جهات فرجام‌خواهی به قرار زیر است: الف- ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او؛ ب- ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه­ای از اهمیت منجر به بیاعتباری رأی دادگاه پ- عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده.”

 

 1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۴۶۶ ق.ا.د.ک: ” شعب دیوان عالی کشور به نوبت به پرونده­ها رسیدگی می‌کنند، مگر در مواردی که به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت مقرر باشد یا در جرایمی که به تشخیص رییس دیوان‏عالی کشور موجب جریحهدار شدن احساسات عمومی شود و رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.”

 

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده ۴۶۸: ” رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور بدون احضار طرفین دعوی یا وکلای آنان انجام میشود، مگر آنکه شعبه رسیدگی کننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضار شوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.”

 

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده ۴۶۹ ق.ا.د.ک: ” در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازه رییس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام می‏‏کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‏کنند: الف- اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می­نمایند. ب- هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه­ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند: ۱- اگر عملی که محکومٌ­علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع میشود. ۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع می‌شود. ۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است. ۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم­عرض ارجاع می‌شود.”

 

 1. گزینه الف صحیح است.

در پاسخ به این سوال باید به ردیف ۱ از بند ب ماده ۴۶۹ توجه که در پاسخ به سوال قبل به آن اشاره شده است. لازم به توضیح است در صورتی که حکم خلاف قانون یا شرع باشد به موجب ردیف ۴ از بند ب ماده مذکور دیوان عالی کشور پس از نقض رای پرونده را به دادگاه هم عرض صادر کننده رای ارجاع می دهد.

 

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده ۴۷۵ ق.ا.د.ک: ” اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند: الف- محکومٌ‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکومٌ­علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او؛ ب- دادستان کل کشور؛ پ- دادستان مجری حکم.”

 

 1. گزینه ج صحیح است.

به موجب تبصره ماده ۴۷۸ ق.ا.د.ک: ” در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازاتهای بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می دهد.”

 

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب تبصره ۳ ماده ۴۷۶ ق.ا.د.ک: ” در صورتی که رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند، می­توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است، مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.”

 

 1. گزینه ب صحیح است.

به موجب ماده ۴۷۳ ق.ا.د.ک: ” آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده (۴۷۱) این قانون صادر میشود، قابل تغییر است.”

 

 

 

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب تبصره ۳ ماده ۴۸۴ ق.ا.د.ک: ” در حوزه قضایی بخش، اجرای احکام کیفری به عهده رییس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی­البدل است.”

 

 1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۴۹۰ ق.ا.د.ک: ” آرای کیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می‏شود: الف- رأی قطعی که دادگاه نخستین صادر می‌کند. ب- رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد. پ- رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد. ت- رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد.”

 

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده ۴۹۹ ق.ا.د.ک: ” اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی‌که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح کند.”به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران