تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۵ بهمن ۹۴ ساعت ۰۹:۲۲
۹۴ دوشنبه ۱۱ آبان

 

 1. کدام یک از گرینه های زیر از جهات شروع به تعقیب نیست؟

الف) شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

ب) اظهار و اقرار متهم

ج) اطلاع دادستان از وقوع جرم از هر طریق

د) وقوع جرم مشهود در برابر ضابط دادگستری

 

 

 1. گزارش و نامه هایی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها معلوم مشخص نیست نمی تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آنکه ………

الف) دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می کند.

ب) دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است.

ج) همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می کند.

د) دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد، یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.

 

 

 1. درج کدام یک از موارد زیر در شکواییه الزامی نیست؟

الف) موضوع شکایت         ب) مشخصات و نشانی مشتکی عنه       ج) تاریخ وقوع جرم         د) محل وقوع جرم

 

 

 1. کدام گزینه صحیح است؟

الف) دادستان نمی تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد.

ب) دادستان نمی تواند بر نحوه انجام تحقیقات مقدماتی نظارت داشته باشد.

ج) دادستان نمی تواند جریان تحقیقات را متوقف کند.

د) دادستان نمی تواند در اموری که به بازپرس ارجاع می دهد تعلیمات لازم را ارائه دهد.

 

 

 1. در چه جرایمی دادستان می تواند قرار ترک تعقیب صادر نماید؟

الف) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت

ب) جرایم تعزیری قابل گذشت

ج) جرایم تعزیری درجه شش تا هشت

د) جرایم قابل گذشت

 

 

 1. مقام قضایی در چه جرایمی می تواند قرار تعلیق تعقیب صادر نماید؟

الف) جرایم تعزیری درجه شش تا هشت

ب) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت

ج) جرایم تعزیری درجه پنج تا هفت

د) جرایم تعزیری درجه سه تا هشت

 

 1. در چه جرایمی مقام قضایی می تواند به منظور خودداری از تعقیب متهم قراربایگانی پرونده را صادر نماید؟

الف) جرایم تعزیری درجه شش تا هشت

ب) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت

ج) جرایم تعزیری درجه پنج تا هفت

د) جرایم تعزیری درجه سه تا هشت

 

 

 1. ارجاع امر به داور برای میانجیگری یا اعطای مهلت به متهم برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارات ناشی از جرم در چه جرایمی ممکن است؟

الف) جرایم تعزیری درجه شش تا هشت

ب) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت

ج) جرایم تعزیری درجه پنج تا هفت

د) جرایم تعزیری درجه سه تا هشت

 

 

 1. تحقیات مقدماتی تمام جرایم با بازپرس است. دادستان در چه صورتی دارای تمام اختیارات و وظایف او می شود؟

الف) در غیر جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ب) در صورت کمبود بازپرس

ج) در غیر جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری و در صورت کمبود بازپرس

د) در غیر جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری یا در صورت کمبود بازپرس

 

 1. انجام نیابت قضائی در حوزه قضایی بخش بر عهده کیست؟

الف)رئیس دادگاه آن محل

ب) دادرس علی البدل دادگاه آن محل

ج) رئیس حوزه قضایی یا درس علی البدل دادگاه آن محل

د) رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه آن محل

 

 

 1. کدام یک از گزینه های زیر جزء موارد صلاحیت بازپرس نیست؟

الف) جرم در حوزه مأموریت او واقع شود.

ب) متهم در حوزه ماموریت او مقیم باشد.

ج) متهم در حوزه ماموریت او دستگیر شود.

د) هر سه مورد جزء موارد صلاحیت بازپرس است.

 

 

 1. به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کدام یک از گزینه های زیر اگر مستند رای دادگاه باشد استماع آن توسط قاضی صارد کننده رای الزامی نیست؟

الف) سوگند

ب) شهادت شاهد

ج) شهادت بر شهادت شاهد

د) اقرار متهم

 

 1. بازپرس چه زمانی می تواند قرار تأمین خواسته صادر نماید؟

الف) زمانی که درخواست شاکی برای تامین ضرر و زیان مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد.

ب) به صرف درخواست شاکی برای تامین ضرر و زیان بازپرس مکلف به صدور این قرار است.

ج) صدور این قرار در صلاحیت دادگاه است و بازپرس نمی تواند این قرار را صادر نماید.

د) تنها در جرایم قابل گذشت امکان صدور این قرار وجود دارد.

 

 

 1. کدام گزینه در خصوص انجام تحقیق در جرایم منافی عفت صحیح است؟

الف) ممنوع است مگر جرم در مرئی و منظر عموم بوده یا دارای شاکی خصوصی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت هم انجام تحقیق فقط توسط مقام قضایی جایز است.

ب) ممنوع است مگر جرم در مرئی و منظر عموم بوده یا دارای شاکی خصوصی باشد.

ج) ممنوع است مگر جرم مشهود بوده یا دارای شاکی خصوصی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این فرض انجام تحقیق توسط ضابطان جایز است.

د) ممنوع است مگر جرم در مرئی و منظر عموم بوده یا دارای شاکی خصوصی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت چنانچه آن جرم زنا یا لواط باشد انجام تحقیق توسط قضات دادگاه و اگر غیر از زنا یا لواط باشد انجام تحقیقات فقط توسط قضات دادسرا ممکن است.

 

 

 1. مجوز تفتیش و بازرسی مقامات موضوع ماده ۳۰۷ ق.آ.دک :

الف)باید توسط رییس کل دادگستری استان مربوطه صادر شود.

ب)توسط بازپرس صادر می شود ولی باید به تایید رییس کل دادگستری استان مربوطه برسد و با حضور مقام قضایی صادر کننده دستور اجرا شود.

ج)توسط بازپرس صادر می شود ولی باید به تایید رییس کل دادگستری استان مربوطه برسد.

د)توسط بازپرس صادر می شود ولی باید به تایید دادستان شهرستان مربوطه برسد و با حضور مقام قضایی صادر کننده دستور اجرا شود.

 

 

 1. کنترل تلفن افراد در چه صورت جایز است؟

الف)در جرایم امنیتی به تشخیص بازپرس و تایید دادستان

ب)در مواردی که به تشخیص بازپرس برای احقاق حقوق اشخاص ضروری باشد

ج)در جرایم امنیتی به تشخیص بازپرس و تایید رییس کل دادگستری استان

د)در مواردی که به تشخیص بازپرس برای احقاق حقوق اشخاص ضروری باشد پس از تایید دادستان

 

 

 1. هر گاه متهم نوشته های خود را که در کشف جرم موثر است به وکیل خود سپرده باشد:

الف)بازپرس مکلف است آنها را در حضور وکیل بررسی کند.

ب)بازپرس می تواند آنها را در حضور وکیل بررسی کند و وکیل مکلف به ارائه آنهاست مگر این که عذر موجه داشته باشد.

ج)بازپرس می تواند آنها را در حضور وکیل بررسی کند و وکیل مکلف به ارائه آنهاست و در صورت عدم ارائه به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم می شود.

د) بازپرس می تواند آنها را در حضور وکیل بررسی کند و وکیل مکلف به ارائه آنهاست و در صورت عدم ارائه به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم می شود مگر این که وکیل عذر موجه داشته باشد.

 

 

 1. کنترل تلفن مقامات موضوع ماده ۳۰۷ ق.آ.دک منوط به تایید چه مقامی است؟

الف)دادستان کل کشور

ب)رییس کل دادگستری استان مربوطه

ج)رییس قوه قضاییه با حق تفویض به سایرین

د)رییس قوه قضاییه بدون حق تفویض به سایرین

 

        ۱۹٫ کنترل حسابهای بانکی اشخاص:

 

الف)پس از تقاضای بازپرس منوط به تایید دادستان کل کشور است.

ب)پس از تقاضای بازپرس منوط به تایید رییس قوه قضاییه است.

ج)پس از تقاضای بازپرس منوط به تایید رییس حوزه قضایی مربوطه است.

د)پس از تقاضای بازپرس منوط به تایید کل دادگستری استان مربوطه است.

 

 

 1. کدام گزینه در خصوص تفتیش و بازرسی منازل در شب صحیح است؟

الف)در صورت ضرورت در شب جایز است و بازپرس مکلف است جهت ضرورت را در صورت مجلس قید کرده، در صورت امکان، خودش در محل حاضر شود.

ب)در صورت ضرورت در شب جایز است و بازپرس مکلف است جهت ضرورت را در صورت مجلس قید کرده، خودش در محل حاضر شود.

ج)در مواردی که بازپرس تشخیص دهد پس از تایید دادستان جایز است.

د)در موارد ضرورت به تشخیص بازپرس و پس از تایید دادستان جایز است.

 

 

پاسخنامه:

 

 1. گزینه د صحیح است.

بخ موجب ماده ۶۴ ق.ا.د.ک: ” جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است: الف- شکایت شاکی یا مدعی خصوصی؛   ب- اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن؛   پ- وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس؛   ت- اظهار و اقرار متهم؛ ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر.” لازم به ذکر است وقوع جرم مشهود در برابر ضابط از جهات شروع به تعقیب نیست بلکه اقدامات اولیه را ضابط انجام داده و سپس موضوع را به اطلاع دادستان می رساند و به دستور وی تعقیب شروع می شود.

 

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۶۷ ق.ا.د.ک: ” گزارش­ها و نامه‌هایی که هویت گزارش­دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آن‌که دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می‏کند.”

 

 1. گزینه ب صحیح است.

به موجب ماده ۶۸ ق.ا.د.ک: ” شاکی یا مدعی خصوصی میتواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر باید قید شود:   الف– نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و در صورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی؛   ب- موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم؛ پ- ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی؛ ت- ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان؛ ث- مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان.”

 

 1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۷۳ ق.ا.د.ک: ” دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد.”

و به موجب ماده ۷۴ این قانون: ” دادستان میتواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمیتواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.”

 

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده ۷۹ ق.ا.د.ک: ” در جرایم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک‌بار تا یک‌سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب در­خواست کند.” با توجه به این ماده متوجه می شویم که برای صدور این قرار، تعزیری یا غیر تعزیری بودن و درجه مجازات از اهمیت برخوردار نیست لذا در حد قذف که جرمی است قابل گذشت امکان صدور این قرار وجود دارد.

 

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۸۱ ق.ا.د.ک: ” در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از أخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. …..”

 

 1. گزینه ب صحیح است.

به موجب ماده ۸۰ ق.ا.د.ک: ” در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است.”

 

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۸۲ ق.ا.د.ک: ” در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی می تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏دیده یا مدعی خصوصی و با أخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی می تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‏ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلتهای مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است……… ”

 

 1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۹۲ ق.ا.د.ک: ” تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. در غیر جرایم مستوجب مجازات مقرر در ماده (۳۰۲) این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهارنظر کند.”

برای اینکه دادستان یا دادیار بتوانند تحقیقات مقدماتی جرمی را بر عهده بگیرند لازم است که اولاً جرم، غیر از جرایم موضوع ماده ۳۰۲ این قانون باشد ثانیاً بازپرس حضور نداشته باشد. لذا در صورت حضور بازپرس، در هیچ صورتی دادستان و دادیار حق مداخله در تحقیقات مقدماتی را نخواهند داشت.

 

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب تبصره ۱ ماده ۱۱۹ ق.ا.د.ک: ” انجام نیابت قضایی در حوزه قضایی بخش به‌عهده رییس یا دادرس علی‏البدل دادگاه آن محل است.”

 

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده ۱۱۶ ق.ا.د.ک: ” بازپرس در حوزه قضایی محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفاء وظیفه می‌کند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می‌نماید:   الف- جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او واقع شود.   ب- جرم در حوزه قضایی دیگری واقع گردد و در حوزه قضایی محل مأموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود.   پ- جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او مقیم باشد.”

 

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب تبصره ۲ ماده ۱۱۹ ق.ا.د.ک: ” در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه ‌باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.” یعنی صدور قرار نیابت قضایی در این موارد ممنوع است.

 

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۱۰۷ ق.ا.دک: ” شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می‌کند.”

 

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۱۰۲ ق.ا.دک: ” انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این‌صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضاییانجام می‌شود.”

 

 1. گزینه ب صحیح است.

به موجب ماده ۱۳۸ ق.ا.د.ک: ” مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) و نیز متهمان جرایم موضوع بند (ث)‍ ماده (۳۰۲) این قانون، باید به تأیید رییس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجرا شود.”

از طرفی هم به موجب ماده ۱۳۷ این قانون می دانیم که قرار تفتیش توسط بازپرس صادر می شود.

 

 1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۱۵۰ ق.ا.د.ک: ” کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این‌صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.”

 

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده ۱۵۴ ق.ا.د.ک: ” هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس میتواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. درصورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم میشود، اما در صورتیکه این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضایی رسیدگیکننده ارائه میدهند. نوشته،اسناد و مدارک غیر مرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرارگیرد.”

 

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده ۱۵۰ ق.ا.د.ک: ” کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این‌صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمیباشد.”

 

 1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۱۵۱ ق.ا.د.ک:” بازپرس می‌تواند در موارد ضروری، ‌برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حسابهای بانکی اشخاص را با تأیید رییس حوزه قضایی کنترل کند”

 

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۱۴۰ ق.ا.د.ک: ” تفتیش و بازرسی منزل در روز به‌عمل می‌آید و در صورتی هنگام شب انجام می‌شود که ضرورت اقتضاء کند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورتمجلس قید میکند و در صورت امکان، خود در محل حضور مییابد.”

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 3 ؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۶

  با سلام
  سوالات علمی در پروفایل داوطلبی دانشجویان موسسه که کد مربوطه را ثبت نام کرده اند پاسخ داده می شود.

 • میلاد درتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۵

  سلام مجدد
  پس بفرمایید کجا باید سوال کنیم، توی کدوم قسمت؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۵

  با سلام
  با عرض پوزش از پاسخگویی به سوالات علمی در این بخش معذوریم.

 • میلاد درتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۵

  با سلام و احترام
  لطفا در صورت امکان به این سوال بنده پاسخ بفرمایید.
  طبق ماده ی ۹۸ آ.د.ک ، در جرائم الف تا ت ماده ۳۰۲ تحقیقات حتما باید توسط بازپرس باشه و ضابطان می تونن فقط در حد همکاری با او باشند و مستقل نمی تونن تحقیق کنند.
  ولی در ماده ی ۱۲۶ ، جهت تحقیق و.. ؛ وقتی بازپرس مکلف است در محل حاضر شود و تحقیق کند که فقط جرم بند الف از ماده ۳۰۲ اتفاق افتاده باشه و در مابقی نیاز به حضور بازپرس نیست.
  به نظر می رسد در این دو ماده کمی مغایرت وجود داشته باشه. ممنون می شم اگر راهنمایی بفرمایید.

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۳

  با سلام
  سوالات از بانک موسسه برداشت میشود.

 • ali درتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۳

  سلام؛این سوالات مال ازمون ازمایشی امساله؟؟من داوطلب طرح نوین نیستم اما به هر۲۰تادرست جواب دادم