تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ بهمن ۹۴ ساعت ۱۰:۳۳
۹۴ سه شنبه ۰۵ آبان
 1. تعلیق مجازات کدامیک از جرایم زیر ممنوع است؟

الف)سرقت تعزیری ساده

ب) خیانت در امانت

ج)نگهداری سلاح غیرمجاز

د) ایجاد مزاحمت با چاقو

 

 1. ارتکاب کدامیک از اعمال زیر باعث لغو تعلیق است؟

الف) جرم عمدی مستوجب تعزیر تا درجه شش

ب) جرم مستوجب تعزیر تا درجه شش

ج) جرم عمدی مستوجب تعزیر تا درجه هفت

د) کلیه جرایم عمدی

 

 1. مدت تعلیق اجرای مجازات بین …. تا …. است .

الف)یک سال – پنج سال

ب) شش ماه – دوسال

ج) دوسال- پنج سال

د)شش ماه – دو سال

 

 1. قرار تعلیق اجرای مجازات هرگاه ضمن محکومیت صادرنشود،ممکن است پس از تحمل …. مجازات به درخواست …. توسط دادگاه صادر شود.

الف)نصف – قاضی اجرای احکام

ب) یک سوم-قاضی اجرای احکام یا محکوم

ج) یک سوم – محکوم

د)نصف-قاضی اجرای احکام یا محکوم

 

 1. مجازات معاونت در کدام یک از جرایم زیر قابل تعلیق است؟

الف) آدم ربایی

ب)محاربه

ج) قتل عمدی

د)افساد فی الارض

 

 1. درمواردی که به موجب قوانین اداری واستخدامی ،محکومیت کیفری موجب انفصال است . درصورت تعلیق محکومیت اصلی:

الف) انفصال هم به تبع محکومیت اصلی معلق می شود.

ب) انفصال اجرا نمی شودمگرآنکه قانون تصریح کرده باشد که انفصال بایداجراشود.

ج)انفصال باید اجراشودمگردادگاه تصمیم به تعلیق انفصال هم بگیرد.

د) انفصال درهرحال باید اجراشود.

 

 1. چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده برای بار دوم از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه:

الف)مکلف است دو تا سه سال به مدت تعلیق او اضافه کند.

ب) مکلف است به لغو تعلیق.

ج) مخیر است بین لغو تعلیق یا دو برابر کردن مدت تعلیق.

د) مکلف است به درخواست دادستان، تعلیق را لغو کند.

 

 1. نظام نیمه آزادی درکدام دسته ازحبس های قابل اعمال است؟

الف)حبس های تعزیری درجه ۵ تا ۷

ب)حبس های تعزیری درجه ۶ تا ۸

ج)همه حبس های تعزیری

د)حبس های درجه ۷ و ۸

 

 1. اعمال کدام یک از نهاد های زیر منوط به موافقت محکوم است؟

الف) تعویق صدور حکم           ب) نظام آزادی مشروط           ج) نظام نیمه آزادی             د) تعلیق اجرای مجازات

 

 1. محکومان به حبس بیش ازده سال پس از تحمل …….. و درسایر موارد پس ازتحمل ……. می توانند ازآزادی مشروط استفاده کنند.

الف) یک دوم-یک سوم

ب) یک دوم – یک دوم

ج) یک سوم – یک چهارم

د)یک سوم- یک پنجم

 

 1. مدت آزادی مشروط چقدراست؟

الف)دو تا پنج سال

ب)به اندازه باقیمانده مدت حبس

ج)به اندازه باقیمانده مدت حبس که در هر حال نباید کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال حبس باشد مگر اینکه باقیمانده حبس کمتر از یک سال باشد که در این صورت به اندازه باقیمانده مدت حبس خواهد بود .

د)به اندازه باقیمانده مدت حبس که در هر حال نباید کمتر از یکسال و بیشتر از پنج سال باشد.

 

 1. ارتکاب کدام یک ازجرائم زیرباعث لغوآزادی مشروط است ؟

الف) جرائم عمدی مستوجب تعزیر تا درجه ۷

ب)جرائم عمدی مستوجب دیه

ج) جرائم عمدی مستوجب حد

د) هر سه مورد.

 

 

 1. برای استفاده از آزادی مشروط لازم است محکوم:

الف)سابقه محکومیت به حبس نداشته باشد.

ب) سابقه محکومیت کیفری موثرنداشته باشد.

ج) سابقه استفاده از آزادی مشروط را نداشته باشد.

د) سابقه محکومیت کیفری نداشته باشد.

 

 1. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ امکان اینکه متهم تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار گیرد در چه جرایمی پیش بینی شده است؟

الف) کلیه جرایم تعزیری

ب) جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت

ج) جرایم تعزیری درجه پنج تا هفت

د) جرایم تعزیری درجه ۶ تا هشت

 

 1. مجازاتهای جایگزین حبس به طورکامل درکدام گزینه آمده است ؟

الف)دوره مراقبت – خدمات عمومی رایگان – جزای نقدی- جزای نقدی روزانه

ب)دوره مراقبت – خدمات عمومی رایگان- جزای نقدی – جزای نقدی روزانه – محرومیت از حقوق اجتماعی

ج)خدمات عمومی رایگان- جزای نقدی- محرومیت از حقوق اجتماعی

د)دوره مراقبت – جزای نقدی – محرومیت ازحقوق اجتماعی

 

 

 1. درجرائم غیرعمدی که مجازات آنها بیش ازدو سال حبس است ،صدورحکم به مجازات جایگزین حبس:

الف)الزامی است

ب)ممنوع است

ج)اختیاری است

د)جز در مورد داشتن سوابق مندرج در قانون ،الزامی است.

 

 1. اعمال مجازات جایگزین حبس درکدام یک ازموارد زیرممنوع است؟

الف)جرائم امنیتی

ب)جرائمی که نوع و میزان تعزیرآنها در قانون مشخص نشده.

ج)جرائمی که مجازات آنها بیش از ۶ ماه حبس است.

د)هرسه مورد.

 

 1. اعمال مجازات جایگزین حبس در کدام یک از موارد زیر اجباری است؟

الف)جرایم غیر عمدی با مجازات بیشتر از دو سال.

ب)جرایم عمدی با مجازات کمتر از سه ماه حبس.

ج)جرایم عمدی با مجازات بیش از یک سال.

د)در موارد تععد جرم در صورتی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه باشد.

 

 1. دادگاه می تواند با توجه به گزارش های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت ……………. در رأی خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا ………… تقلیل دهد. این تصمیم زمانی اتخاذ می شود که طفل یا نوجوان حداقل …………… ازمدت نگهداری او در کانون را گذرانده باشد.

الف)حداکثر دو بار- یک سوم- یک پنجم

ب)فقط یک بار- یک پنجم- یک سوم

ج)فقط یک بار- یک سوم- یک پنجم

د)حداکثر دو بار- یک سوم- نصف

 

 1. کدام گزینه در مورد جرایم اطفال درست است؟

الف)تمامی محکومیتهای آنان فاقد آثار کیفری است.

ب) تمامی مجازتهای آنان قابل تخفیف است.

ج)تمامی محکومیتهای آنان قابل تعویق است.

د)تمامی محکومیتهای آنان قابل تعلیق است.

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۴۷ ق.م.ا: ” صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب- جرائم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی

پ- قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا

ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض

ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال”

 

 1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۵۴ ق.م.ا: “هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم أخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به‌طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم أخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می‌شود.”

 

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۴۶ ق.م.ا: “در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.”

 

 1. گزینه ب صحیح است.

به موجب ماده ۴۶ ق.م.ا: “در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.”

 

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۴۷ ق.م.ا: صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب- جرائم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی

پ- قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا

ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض

ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال”

همانطور که مشاهده می شود جز در این سه مورد معاونت در سایر جرایم قابل تعلیق و تعویق است.

 

 1. گزینه ب صحیح است.

به موجب تبصره ماده ۵۳: ” در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق، محکومیت معلق، موجب انفصال نمی‌گردد، مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.”

 

 1. گزینه ب صحیح است.

به موجب ماده ۵۰ ق.م.ا: ” چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می‌شود.

 

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۵۷ ق.م.ا: ” در حبسهای تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه‌دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.”

 

 1. گزینه ج صحیح است.

” در حبسهای تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه‌دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.”

 

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۵۸ ق.م.ا: ” در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یکسوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:   الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.   ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.   پ- به تشخیص دادگاه محکومتا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.   ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.   انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای(الف) و(ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می‌رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.”

 

 1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۵۹ ق.م.ا: ” مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‌شود، لکن دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی‌تواند کمتر از یک‌سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.”

 

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده ۶۱ ق.م.ا: ” هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می‌شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در می‌آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می‌شود.”

 

۱۳ گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۵۸ ق.م.ا: ” در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک‌سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:   الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.   ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.   پ- به تشخیص   دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.   ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.   انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای(الف) و(ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می‌رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.”

 

 1. گزینه ب صحیح است.

به موجب ماده ۶۲ ق.م.ا: ” در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه(سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.”

 

 1. گزینه ب صحیح است.

به موجب ماده ۶۴ ق.م.ا: ” مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیفبا ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود.”

 

 1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۶۸ ق.م.ا: ” مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.”

اعمال مجازات های جایگزین حبس برای مرتکبین جرایم غیر عمدی ای که مجازات آن کمتر از دو سال حبس است الزامی است.

 

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۷۱ ق.م.ا: ” اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.”

به موجب ماده ۶۹ ق.م.ا: ” مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند.” یعنی اعمال مجازات جایگزین حبس در این مورد الزامی است.

و به موجب ماده ۶۷ ق.م.ا: “دادگاه می‌تواند مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک‌سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده(۶۶) این قانون اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ممنوع است” یعنی در این مورد اعمال مجازات های جایگزین حبس اختیاری است.

 

 1. گزینه ب صحیح است.

به موجب ماده ۶۵ ق.م.ا: ” مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.” یعنی الزامی است.

در خصوص گزینه الف به پاسخ سوال ۱۶ نگاه کنید. در خصوص گزینه ج به موجب ماده ۶۷ ق.م.ا اعمال مجازات جایگزین حبس در جرایم عمدی تا حداکثر یک سال پیش بینی شده است و نتیجتا در مواردی که مجازات جرم عمدی بیش از ۱ سال است اعمال ای نهاد ممنوع است. در خصوص گزینه د نیز به موجب ماده ۷۲ ق.م.ا: ” تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.” یعنی ممنوع است.

 

 1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۹۰ ق.م.ا: ” دادگاه می‌تواند با توجه به گزارش‌های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر درصورتی اتخاذ می‌شود که طفل یا نوجوان حداقل یک‌پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.”

 

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۹۵ ق.م.ا: ” محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.” یعنی اطفال و نوجوانان هرگز به مجازات تبعی محکوم نخواهد شد. در صورتی که به موجب ماده ۹۴ ق.م.ا در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب جرایم تعزیری شوند صدور حکم قابل تعویق و اجرای مجازات قابل تعلیق است آن هم به شرطی که جرم از جمله جرایم تعزیری منصوص شرعی نباشد. همچنین اعمال کیفیات مخففه تنها در جرایم تعزیری ممکن است و نه در همه جرایم.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 + 4 ؟

 • طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۷

  با سلام
  ممنون آقای میلاد از تذکرات همیشگی شما. حتما بررسی می شود و در صورت نیاز اصلاح خواهد شد.
  موفق باشید.

 • میلاد درتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۶

  با سلام و احترام
  پاسخ سوال شماره ی ۱۵ ،‌گزینه ی”ب” است . احتمالا به اشتباه الف درج شده